ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود مرادی، علیرضا رازقی زاده، (1386). بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت، مجله پژوهش فیزیک ایران، 7(3)، 129. magiran.com/p479237
Mahmood Moradi, Alireza Razeghizadeh, (2008). Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems, Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 7(3), 129. magiran.com/p479237
محمود مرادی، علیرضا رازقی زاده، بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت. مجله پژوهش فیزیک ایران، 1386؛ 7(3): 129. magiran.com/p479237
Mahmood Moradi, Alireza Razeghizadeh, Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems, Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 2008; 7(3): 129. magiran.com/p479237
محمود مرادی، علیرضا رازقی زاده، "بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت"، مجله پژوهش فیزیک ایران 7، شماره 3 (1386): 129. magiran.com/p479237
Mahmood Moradi, Alireza Razeghizadeh, "Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems", Iranian Journal of Physics Research (IJPR) 7, no.3 (2008): 129. magiran.com/p479237
محمود مرادی، علیرضا رازقی زاده، (1386). 'بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت'، مجله پژوهش فیزیک ایران، 7(3)، صص.129. magiran.com/p479237
Mahmood Moradi, Alireza Razeghizadeh, (2008). 'Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems', Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 7(3), pp.129. magiran.com/p479237
محمود مرادی؛ علیرضا رازقی زاده. "بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت". مجله پژوهش فیزیک ایران، 7 ،3 ، 1386، 129. magiran.com/p479237
Mahmood Moradi; Alireza Razeghizadeh. "Study of solid-liquid phase transition using the modified weighted density approximation of inhomogeneous hard sphere systems", Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 7, 3, 2008, 129. magiran.com/p479237
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال