ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان پرنیا، داریوش سوادی اسکویی، سید عباس موسوی، (1385). میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(22)، 363. magiran.com/p493443
Rahman Parniya, Darioush Savadi Oskuei, Seyedabbas Mousavi, (2007). Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 6(22), 363. magiran.com/p493443
رحمان پرنیا، داریوش سوادی اسکویی، سید عباس موسوی، میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1385؛ 6(22): 363. magiran.com/p493443
Rahman Parniya, Darioush Savadi Oskuei, Seyedabbas Mousavi, Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2007; 6(22): 363. magiran.com/p493443
رحمان پرنیا، داریوش سوادی اسکویی، سید عباس موسوی، "میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 6، شماره 22 (1385): 363. magiran.com/p493443
Rahman Parniya, Darioush Savadi Oskuei, Seyedabbas Mousavi, "Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 6, no.22 (2007): 363. magiran.com/p493443
رحمان پرنیا، داریوش سوادی اسکویی، سید عباس موسوی، (1385). 'میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(22)، صص.363. magiran.com/p493443
Rahman Parniya, Darioush Savadi Oskuei, Seyedabbas Mousavi, (2007). 'Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 6(22), pp.363. magiran.com/p493443
رحمان پرنیا؛ داریوش سوادی اسکویی؛ سید عباس موسوی. "میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6 ،22 ، 1385، 363. magiran.com/p493443
Rahman Parniya; Darioush Savadi Oskuei; Seyedabbas Mousavi. "Mortality Rate in Patients with Intracranial Hemorrhage and Its Risk Factors at Alavi Hospital, Ardabil", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 6, 22, 2007, 363. magiran.com/p493443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال