ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ظهور، زکیه پیری، (1383). نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382، مجله علوم پزشکی رازی، 39، 97. magiran.com/p516444
A.R. Zohoor, Z. Piri, (2004). Attitudes of Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences(Tehran-2003), Razi Journal of Medical Sciences, 39, 97. magiran.com/p516444
علیرضا ظهور، زکیه پیری، نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382. مجله علوم پزشکی رازی، 1383؛ 39: 97. magiran.com/p516444
A.R. Zohoor, Z. Piri, Attitudes of Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences(Tehran-2003), Razi Journal of Medical Sciences, 2004; 39: 97. magiran.com/p516444
علیرضا ظهور، زکیه پیری، "نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382"، مجله علوم پزشکی رازی ،39 (1383): 97. magiran.com/p516444
A.R. Zohoor, Z. Piri, "Attitudes of Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences(Tehran-2003)", Razi Journal of Medical Sciences no. 39 (2004): 97. magiran.com/p516444
علیرضا ظهور، زکیه پیری، (1383). 'نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382'، مجله علوم پزشکی رازی، 39، صص.97. magiran.com/p516444
A.R. Zohoor, Z. Piri, (2004). 'Attitudes of Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences(Tehran-2003)', Razi Journal of Medical Sciences, 39, pp.97. magiran.com/p516444
علیرضا ظهور؛ زکیه پیری. "نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382". مجله علوم پزشکی رازی، 39 ، 1383، 97. magiran.com/p516444
A.R. Zohoor; Z. Piri. "Attitudes of Physicians and Nurses of Intensive Care Units to Organ Transplantation with Brain Dead in the Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences(Tehran-2003)", Razi Journal of Medical Sciences, 39, 2004, 97. magiran.com/p516444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال