ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه سیادت، علی میرفضائلیان، مرضیه علی خاصی، محسن محمد علیزاده، (1386). بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت های ITI، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20(4)، 276. magiran.com/p520502
Siadat H., Mirfazaelian A., Alikhasi M., Mohammad Alizadeh M., (2008). Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants, Journal of Dental Medicine, 20(4), 276. magiran.com/p520502
حکیمه سیادت، علی میرفضائلیان، مرضیه علی خاصی، محسن محمد علیزاده، بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت های ITI. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386؛ 20(4): 276. magiran.com/p520502
Siadat H., Mirfazaelian A., Alikhasi M., Mohammad Alizadeh M., Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants, Journal of Dental Medicine, 2008; 20(4): 276. magiran.com/p520502
حکیمه سیادت، علی میرفضائلیان، مرضیه علی خاصی، محسن محمد علیزاده، "بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت های ITI"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 20، شماره 4 (1386): 276. magiran.com/p520502
Siadat H., Mirfazaelian A., Alikhasi M., Mohammad Alizadeh M., "Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants", Journal of Dental Medicine 20, no.4 (2008): 276. magiran.com/p520502
حکیمه سیادت، علی میرفضائلیان، مرضیه علی خاصی، محسن محمد علیزاده، (1386). 'بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت های ITI'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20(4)، صص.276. magiran.com/p520502
Siadat H., Mirfazaelian A., Alikhasi M., Mohammad Alizadeh M., (2008). 'Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants', Journal of Dental Medicine, 20(4), pp.276. magiran.com/p520502
حکیمه سیادت؛ علی میرفضائلیان؛ مرضیه علی خاصی؛ محسن محمد علیزاده. "بررسی میزان gap و overhang در ناحیه finish line کوپینگ های تهیه شده با سه روش ریختگی با دو نوع آلیاژ در ایمپلنت های ITI". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 20 ،4 ، 1386، 276. magiran.com/p520502
Siadat H.; Mirfazaelian A.; Alikhasi M.; Mohammad Alizadeh M.. "Discrepancy measurements of copings prepared by three casting methods and two different alloys, on ITI implants", Journal of Dental Medicine, 20, 4, 2008, 276. magiran.com/p520502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال