ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عطارزاده، محمدحسین نوروززاده، محمد شریفی، (1386). پتانسیل درمانی عوامل ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (anti-VEGF) در لنفانژیوم اربیت، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، 10. magiran.com/p524118
Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi, (2008). Therapeutic potential of anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in orbital lymphangioma, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), 10. magiran.com/p524118
عباس عطارزاده، محمدحسین نوروززاده، محمد شریفی، پتانسیل درمانی عوامل ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (anti-VEGF) در لنفانژیوم اربیت. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1386؛ 2(2): 10. magiran.com/p524118
Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi, Therapeutic potential of anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in orbital lymphangioma, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2008; 2(2): 10. magiran.com/p524118
عباس عطارزاده، محمدحسین نوروززاده، محمد شریفی، "پتانسیل درمانی عوامل ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (anti-VEGF) در لنفانژیوم اربیت"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 2، شماره 2 (1386): 10. magiran.com/p524118
Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi, "Therapeutic potential of anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in orbital lymphangioma", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2, no.2 (2008): 10. magiran.com/p524118
عباس عطارزاده، محمدحسین نوروززاده، محمد شریفی، (1386). 'پتانسیل درمانی عوامل ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (anti-VEGF) در لنفانژیوم اربیت'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، صص.10. magiran.com/p524118
Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi, (2008). 'Therapeutic potential of anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in orbital lymphangioma', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), pp.10. magiran.com/p524118
عباس عطارزاده؛ محمدحسین نوروززاده؛ محمد شریفی. "پتانسیل درمانی عوامل ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (anti-VEGF) در لنفانژیوم اربیت". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2 ،2 ، 1386، 10. magiran.com/p524118
Abbas Attarzadeh; Mohammad Hosein Nowroozzadeh; Mohammad Sharifi. "Therapeutic potential of anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in orbital lymphangioma", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2, 2, 2008, 10. magiran.com/p524118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال