ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدابردی کلاوی، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی کشتکار، مرگن کلاوی، گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی، (1386). زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، 14. magiran.com/p524122
Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati, (2008). Diabetes foot ulcers: A novel treatment strategy, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), 14. magiran.com/p524122
خدابردی کلاوی، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی کشتکار، مرگن کلاوی، گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی، زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1386؛ 2(2): 14. magiran.com/p524122
Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati, Diabetes foot ulcers: A novel treatment strategy, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2008; 2(2): 14. magiran.com/p524122
خدابردی کلاوی، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی کشتکار، مرگن کلاوی، گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی، "زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 2، شماره 2 (1386): 14. magiran.com/p524122
Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati, "Diabetes foot ulcers: A novel treatment strategy", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2, no.2 (2008): 14. magiran.com/p524122
خدابردی کلاوی، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی کشتکار، مرگن کلاوی، گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی، (1386). 'زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2(2)، صص.14. magiran.com/p524122
Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati, (2008). 'Diabetes foot ulcers: A novel treatment strategy', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2(2), pp.14. magiran.com/p524122
خدابردی کلاوی؛ عبدالوهاب مرادی؛ عباسعلی کشتکار؛ مرگن کلاوی؛ گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی. "زخم پای دیابتی: یک استراتژی درمانی جدید". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 2 ،2 ، 1386، 14. magiran.com/p524122
Khodaberdi Kalavi; Abdolvahab Moradi; Abbas Ali Keshtkar; Mergen Kalavi; Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati. "Diabetes foot ulcers: A novel treatment strategy", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2, 2, 2008, 14. magiran.com/p524122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال