ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا مهدی پور، کتایون جاویدنیا، بهرام همتی نژاد و رامین میری، (1385). اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، 3. magiran.com/p524129
Ahmadreza Mehdipour, Katayoun Javidnia, Bahram Hemmateenejad Ramin Miri, (2007). Possible effect of dihydropyridines on topoisomerase-mediated multidrug resistance, a new approach for designing the new reversal agents for atypical MDR, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), 3. magiran.com/p524129
احمدرضا مهدی پور، کتایون جاویدنیا، بهرام همتی نژاد و رامین میری، اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1385؛ 1(1): 3. magiran.com/p524129
Ahmadreza Mehdipour, Katayoun Javidnia, Bahram Hemmateenejad Ramin Miri, Possible effect of dihydropyridines on topoisomerase-mediated multidrug resistance, a new approach for designing the new reversal agents for atypical MDR, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2007; 1(1): 3. magiran.com/p524129
احمدرضا مهدی پور، کتایون جاویدنیا، بهرام همتی نژاد و رامین میری، "اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 1، شماره 1 (1385): 3. magiran.com/p524129
Ahmadreza Mehdipour, Katayoun Javidnia, Bahram Hemmateenejad Ramin Miri, "Possible effect of dihydropyridines on topoisomerase-mediated multidrug resistance, a new approach for designing the new reversal agents for atypical MDR", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1, no.1 (2007): 3. magiran.com/p524129
احمدرضا مهدی پور، کتایون جاویدنیا، بهرام همتی نژاد و رامین میری، (1385). 'اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، صص.3. magiran.com/p524129
Ahmadreza Mehdipour, Katayoun Javidnia, Bahram Hemmateenejad Ramin Miri, (2007). 'Possible effect of dihydropyridines on topoisomerase-mediated multidrug resistance, a new approach for designing the new reversal agents for atypical MDR', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), pp.3. magiran.com/p524129
احمدرضا مهدی پور؛ کتایون جاویدنیا؛ بهرام همتی نژاد و رامین میری. "اثر احتمالی مشتقات دی هیدروپیردینی بر روی مقاومت دارویی وابسته به آنزیم توپوایزومراز: رهیافتی نوین برای طراحی مهارکننده های جدید مقاومت دارویی غیرکلاسیک]". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1 ،1 ، 1385، 3. magiran.com/p524129
Ahmadreza Mehdipour; Katayoun Javidnia; Bahram Hemmateenejad Ramin Miri. "Possible effect of dihydropyridines on topoisomerase-mediated multidrug resistance, a new approach for designing the new reversal agents for atypical MDR", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1, 1, 2007, 3. magiran.com/p524129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال