ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تنویر چادهوری تورین، ناهید رومانا، (1385). ایجاد یک اجتماع واحد که سیستم ثبت سوانح براساس جمعیت را پوشش دهد: دورنمای یک کشور پیشرفته، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، 6. magiran.com/p524138
Tanvir Chowdhury Turin Nahid Rumana, (2007). Creating an entire community covering population based injury registration system: a developed country perspective, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), 6. magiran.com/p524138
تنویر چادهوری تورین، ناهید رومانا، ایجاد یک اجتماع واحد که سیستم ثبت سوانح براساس جمعیت را پوشش دهد: دورنمای یک کشور پیشرفته. مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1385؛ 1(1): 6. magiran.com/p524138
Tanvir Chowdhury Turin Nahid Rumana, Creating an entire community covering population based injury registration system: a developed country perspective, Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2007; 1(1): 6. magiran.com/p524138
تنویر چادهوری تورین، ناهید رومانا، "ایجاد یک اجتماع واحد که سیستم ثبت سوانح براساس جمعیت را پوشش دهد: دورنمای یک کشور پیشرفته"، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی 1، شماره 1 (1385): 6. magiran.com/p524138
Tanvir Chowdhury Turin Nahid Rumana, "Creating an entire community covering population based injury registration system: a developed country perspective", Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1, no.1 (2007): 6. magiran.com/p524138
تنویر چادهوری تورین، ناهید رومانا، (1385). 'ایجاد یک اجتماع واحد که سیستم ثبت سوانح براساس جمعیت را پوشش دهد: دورنمای یک کشور پیشرفته'، مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1(1)، صص.6. magiran.com/p524138
Tanvir Chowdhury Turin Nahid Rumana, (2007). 'Creating an entire community covering population based injury registration system: a developed country perspective', Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1(1), pp.6. magiran.com/p524138
تنویر چادهوری تورین؛ ناهید رومانا. "ایجاد یک اجتماع واحد که سیستم ثبت سوانح براساس جمعیت را پوشش دهد: دورنمای یک کشور پیشرفته". مجله نظریه پردازی در علوم پزشکی، 1 ،1 ، 1385، 6. magiran.com/p524138
Tanvir Chowdhury Turin Nahid Rumana. "Creating an entire community covering population based injury registration system: a developed country perspective", Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 1, 1, 2007, 6. magiran.com/p524138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال