ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید اویسی اسکویی، پیمان عینی، مرتضی ایزدی، فرزانه نصیراوغلی خیابانی، سیما سراوانی، (1386). بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طی سالهای 82 - 84، مجله طب نظامی، 9(4)، 303. magiran.com/p525845
Owaysee H., Eini P., Eizadi M., Nasir Oghli F., Saravani S, (2008). Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005, Journal of Military Medicine, 9(4), 303. magiran.com/p525845
حمید اویسی اسکویی، پیمان عینی، مرتضی ایزدی، فرزانه نصیراوغلی خیابانی، سیما سراوانی، بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طی سالهای 82 - 84. مجله طب نظامی، 1386؛ 9(4): 303. magiran.com/p525845
Owaysee H., Eini P., Eizadi M., Nasir Oghli F., Saravani S, Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005, Journal of Military Medicine, 2008; 9(4): 303. magiran.com/p525845
حمید اویسی اسکویی، پیمان عینی، مرتضی ایزدی، فرزانه نصیراوغلی خیابانی، سیما سراوانی، "بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طی سالهای 82 - 84"، مجله طب نظامی 9، شماره 4 (1386): 303. magiran.com/p525845
Owaysee H., Eini P., Eizadi M., Nasir Oghli F., Saravani S, "Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005", Journal of Military Medicine 9, no.4 (2008): 303. magiran.com/p525845
حمید اویسی اسکویی، پیمان عینی، مرتضی ایزدی، فرزانه نصیراوغلی خیابانی، سیما سراوانی، (1386). 'بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طی سالهای 82 - 84'، مجله طب نظامی، 9(4)، صص.303. magiran.com/p525845
Owaysee H., Eini P., Eizadi M., Nasir Oghli F., Saravani S, (2008). 'Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005', Journal of Military Medicine, 9(4), pp.303. magiran.com/p525845
حمید اویسی اسکویی؛ پیمان عینی؛ مرتضی ایزدی؛ فرزانه نصیراوغلی خیابانی؛ سیما سراوانی. "بررسی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بستری در بیمارستان امیرالمومنین زابل طی سالهای 82 - 84". مجله طب نظامی، 9 ،4 ، 1386، 303. magiran.com/p525845
Owaysee H.; Eini P.; Eizadi M.; Nasir Oghli F.; Saravani S. "Assessment of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin Hospital of Zabol from 2003 to 2005", Journal of Military Medicine, 9, 4, 2008, 303. magiran.com/p525845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال