ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن شمیرانی، سیده فاطمه بهاری ساروی ، (1387). بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 26(88)، 85. magiran.com/p526962
Hassan Shemirani, Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi, (2008). Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction, Journal Of Isfahan Medical School, 26(88), 85. magiran.com/p526962
حسن شمیرانی، سیده فاطمه بهاری ساروی ، بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1387؛ 26(88): 85. magiran.com/p526962
Hassan Shemirani, Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi, Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction, Journal Of Isfahan Medical School, 2008; 26(88): 85. magiran.com/p526962
حسن شمیرانی، سیده فاطمه بهاری ساروی ، "بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 26، شماره 88 (1387): 85. magiran.com/p526962
Hassan Shemirani, Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi, "Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction", Journal Of Isfahan Medical School 26, no.88 (2008): 85. magiran.com/p526962
حسن شمیرانی، سیده فاطمه بهاری ساروی ، (1387). 'بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 26(88)، صص.85. magiran.com/p526962
Hassan Shemirani, Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi, (2008). 'Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction', Journal Of Isfahan Medical School, 26(88), pp.85. magiran.com/p526962
حسن شمیرانی؛ سیده فاطمه بهاری ساروی . "بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 26 ،88 ، 1387، 85. magiran.com/p526962
Hassan Shemirani; Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi. "Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction", Journal Of Isfahan Medical School, 26, 88, 2008, 85. magiran.com/p526962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال