ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه جوادی، احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار، (1386). مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 (، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، 84. magiran.com/p528488
Marzieh Javad, Ahmad Reza Raeisi, Marzieh Golkar, (2008). Comparison between Health Care Management Students & Instructor's Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences, 2006, Strides in Development of Medical Education , 4(2), 84. magiran.com/p528488
مرضیه جوادی، احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار، مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 (. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1386؛ 4(2): 84. magiran.com/p528488
Marzieh Javad, Ahmad Reza Raeisi, Marzieh Golkar, Comparison between Health Care Management Students & Instructor's Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences, 2006, Strides in Development of Medical Education , 2008; 4(2): 84. magiran.com/p528488
مرضیه جوادی، احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار، "مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 ("، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 4، شماره 2 (1386): 84. magiran.com/p528488
Marzieh Javad, Ahmad Reza Raeisi, Marzieh Golkar, "Comparison between Health Care Management Students & Instructor's Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences, 2006", Strides in Development of Medical Education 4, no.2 (2008): 84. magiran.com/p528488
مرضیه جوادی، احمدرضا رئیسی، مرضیه گلکار، (1386). 'مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 ('، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 4(2)، صص.84. magiran.com/p528488
Marzieh Javad, Ahmad Reza Raeisi, Marzieh Golkar, (2008). 'Comparison between Health Care Management Students & Instructor's Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences, 2006', Strides in Development of Medical Education , 4(2), pp.84. magiran.com/p528488
مرضیه جوادی؛ احمدرضا رئیسی؛ مرضیه گلکار. "مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته) در سال 1385 (". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 4 ،2 ، 1386، 84. magiran.com/p528488
Marzieh Javad; Ahmad Reza Raeisi; Marzieh Golkar. "Comparison between Health Care Management Students & Instructor's Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences, 2006", Strides in Development of Medical Education , 4, 2, 2008, 84. magiran.com/p528488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال