ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هیرش فتاحی، محمد جواد ولدان زوج، محمدرضا مباشری، مریم دهقانی، (1387). ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جا به جایی های پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط، فصلنامه علوم زمین، 17(66)، 170. magiran.com/p535194
H. Fattahi, M. J. Valadan Zouj, M. R. Mobasheri, M. Dehghani, (2008). Noise Reduction of the Radar Interferometric Phase Used for Surface Displacement Measurement Based on Wavelet Transform in the Complex Domain, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 17(66), 170. magiran.com/p535194
هیرش فتاحی، محمد جواد ولدان زوج، محمدرضا مباشری، مریم دهقانی، ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جا به جایی های پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط. فصلنامه علوم زمین، 1387؛ 17(66): 170. magiran.com/p535194
H. Fattahi, M. J. Valadan Zouj, M. R. Mobasheri, M. Dehghani, Noise Reduction of the Radar Interferometric Phase Used for Surface Displacement Measurement Based on Wavelet Transform in the Complex Domain, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2008; 17(66): 170. magiran.com/p535194
هیرش فتاحی، محمد جواد ولدان زوج، محمدرضا مباشری، مریم دهقانی، "ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جا به جایی های پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط"، فصلنامه علوم زمین 17، شماره 66 (1387): 170. magiran.com/p535194
H. Fattahi, M. J. Valadan Zouj, M. R. Mobasheri, M. Dehghani, "Noise Reduction of the Radar Interferometric Phase Used for Surface Displacement Measurement Based on Wavelet Transform in the Complex Domain", Geosciences Scientific Quarterly Journal 17, no.66 (2008): 170. magiran.com/p535194
هیرش فتاحی، محمد جواد ولدان زوج، محمدرضا مباشری، مریم دهقانی، (1387). 'ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جا به جایی های پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط'، فصلنامه علوم زمین، 17(66)، صص.170. magiran.com/p535194
H. Fattahi, M. J. Valadan Zouj, M. R. Mobasheri, M. Dehghani, (2008). 'Noise Reduction of the Radar Interferometric Phase Used for Surface Displacement Measurement Based on Wavelet Transform in the Complex Domain', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 17(66), pp.170. magiran.com/p535194
هیرش فتاحی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمدرضا مباشری؛ مریم دهقانی. "ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جا به جایی های پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط". فصلنامه علوم زمین، 17 ،66 ، 1387، 170. magiran.com/p535194
H. Fattahi; M. J. Valadan Zouj; M. R. Mobasheri; M. Dehghani. "Noise Reduction of the Radar Interferometric Phase Used for Surface Displacement Measurement Based on Wavelet Transform in the Complex Domain", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 17, 66, 2008, 170. magiran.com/p535194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال