ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی ابراهیم نژاد، محمود شیوازاد، کامبیز ناظر عدل، علیرضا احمدزاده، (1386). بررسی اثر استفاده تلفیقی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی بر روی خصوصیات کیفی تخم مرغ در جیره، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 4(3)، 233. magiran.com/p544656
Y. Ebrahim Nezhad, M. Shivazad, K. Nazeradl, A.R. Ahmadzadeh, (2007). The effect of combined use of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase in diet on the egg qualityes of eggs, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 4(3), 233. magiran.com/p544656
یحیی ابراهیم نژاد، محمود شیوازاد، کامبیز ناظر عدل، علیرضا احمدزاده، بررسی اثر استفاده تلفیقی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی بر روی خصوصیات کیفی تخم مرغ در جیره. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1386؛ 4(3): 233. magiran.com/p544656
Y. Ebrahim Nezhad, M. Shivazad, K. Nazeradl, A.R. Ahmadzadeh, The effect of combined use of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase in diet on the egg qualityes of eggs, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2007; 4(3): 233. magiran.com/p544656
یحیی ابراهیم نژاد، محمود شیوازاد، کامبیز ناظر عدل، علیرضا احمدزاده، "بررسی اثر استفاده تلفیقی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی بر روی خصوصیات کیفی تخم مرغ در جیره"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 4، شماره 3 (1386): 233. magiran.com/p544656
Y. Ebrahim Nezhad, M. Shivazad, K. Nazeradl, A.R. Ahmadzadeh, "The effect of combined use of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase in diet on the egg qualityes of eggs", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 4, no.3 (2007): 233. magiran.com/p544656
یحیی ابراهیم نژاد، محمود شیوازاد، کامبیز ناظر عدل، علیرضا احمدزاده، (1386). 'بررسی اثر استفاده تلفیقی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی بر روی خصوصیات کیفی تخم مرغ در جیره'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 4(3)، صص.233. magiran.com/p544656
Y. Ebrahim Nezhad, M. Shivazad, K. Nazeradl, A.R. Ahmadzadeh, (2007). 'The effect of combined use of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase in diet on the egg qualityes of eggs', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 4(3), pp.233. magiran.com/p544656
یحیی ابراهیم نژاد؛ محمود شیوازاد؛ کامبیز ناظر عدل؛ علیرضا احمدزاده. "بررسی اثر استفاده تلفیقی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید و فیتاز میکروبی بر روی خصوصیات کیفی تخم مرغ در جیره". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 4 ،3 ، 1386، 233. magiran.com/p544656
Y. Ebrahim Nezhad; M. Shivazad; K. Nazeradl; A.R. Ahmadzadeh. "The effect of combined use of ethylene diamine tetra acetic acid and microbial phytase in diet on the egg qualityes of eggs", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 4, 3, 2007, 233. magiran.com/p544656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال