ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا چوبینه، عباس مختارزاده، مریم صالحی، سیدحمیدرضا طباطبایی، (1387). ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، 46. magiran.com/p545603
Choobineh Ar, Mokhtarzadeh A., Salehi M., Tabatabaei Sh, (2008). Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory, Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), 46. magiran.com/p545603
علیرضا چوبینه، عباس مختارزاده، مریم صالحی، سیدحمیدرضا طباطبایی، ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(1): 46. magiran.com/p545603
Choobineh Ar, Mokhtarzadeh A., Salehi M., Tabatabaei Sh, Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2008; 7(1): 46. magiran.com/p545603
علیرضا چوبینه، عباس مختارزاده، مریم صالحی، سیدحمیدرضا طباطبایی، "ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 1 (1387): 46. magiran.com/p545603
Choobineh Ar, Mokhtarzadeh A., Salehi M., Tabatabaei Sh, "Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory", Jundishapur Scientific Medical Journal 7, no.1 (2008): 46. magiran.com/p545603
علیرضا چوبینه، عباس مختارزاده، مریم صالحی، سیدحمیدرضا طباطبایی، (1387). 'ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، صص.46. magiran.com/p545603
Choobineh Ar, Mokhtarzadeh A., Salehi M., Tabatabaei Sh, (2008). 'Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory', Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), pp.46. magiran.com/p545603
علیرضا چوبینه؛ عباس مختارزاده؛ مریم صالحی؛ سیدحمیدرضا طباطبایی. "ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،1 ، 1387، 46. magiran.com/p545603
Choobineh Ar; Mokhtarzadeh A.; Salehi M.; Tabatabaei Sh. "Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by QEC technique in a rubber factory", Jundishapur Scientific Medical Journal, 7, 1, 2008, 46. magiran.com/p545603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال