ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمهدی منجم زاده، مهتاب نظری، (1387). بررسی شاخص پوندرال در نوزادان ترم مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، 56. magiran.com/p545604
Monajem Zadeh S. M, Nazari M, (2008). Evaluation of ponderal index among intrauterine growth retarded term neonates, Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), 56. magiran.com/p545604
سیدمهدی منجم زاده، مهتاب نظری، بررسی شاخص پوندرال در نوزادان ترم مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(1): 56. magiran.com/p545604
Monajem Zadeh S. M, Nazari M, Evaluation of ponderal index among intrauterine growth retarded term neonates, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2008; 7(1): 56. magiran.com/p545604
سیدمهدی منجم زاده، مهتاب نظری، "بررسی شاخص پوندرال در نوزادان ترم مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 1 (1387): 56. magiran.com/p545604
Monajem Zadeh S. M, Nazari M, "Evaluation of ponderal index among intrauterine growth retarded term neonates", Jundishapur Scientific Medical Journal 7, no.1 (2008): 56. magiran.com/p545604
سیدمهدی منجم زاده، مهتاب نظری، (1387). 'بررسی شاخص پوندرال در نوزادان ترم مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، صص.56. magiran.com/p545604
Monajem Zadeh S. M, Nazari M, (2008). 'Evaluation of ponderal index among intrauterine growth retarded term neonates', Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), pp.56. magiran.com/p545604
سیدمهدی منجم زاده؛ مهتاب نظری. "بررسی شاخص پوندرال در نوزادان ترم مبتلا به تاخیر رشد داخل رحمی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،1 ، 1387، 56. magiran.com/p545604
Monajem Zadeh S. M; Nazari M. "Evaluation of ponderal index among intrauterine growth retarded term neonates", Jundishapur Scientific Medical Journal, 7, 1, 2008, 56. magiran.com/p545604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال