ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فکور، احمد دشت بزرگ، سیدمحمود لطیفی، سیدعبدالحسین مهدی نسب، (1387). بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، 65. magiran.com/p545605
Fakoor M., Dashtbozorg A., Latifee S. M, Mehdi Nasab S. A, (2008). Assessment of prevalence of infection following fracture fixation operation among patients admitted to orthopedics ward of Ahwaz Razi hospital during year 1383 to 1384, Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), 65. magiran.com/p545605
محمد فکور، احمد دشت بزرگ، سیدمحمود لطیفی، سیدعبدالحسین مهدی نسب، بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(1): 65. magiran.com/p545605
Fakoor M., Dashtbozorg A., Latifee S. M, Mehdi Nasab S. A, Assessment of prevalence of infection following fracture fixation operation among patients admitted to orthopedics ward of Ahwaz Razi hospital during year 1383 to 1384, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2008; 7(1): 65. magiran.com/p545605
محمد فکور، احمد دشت بزرگ، سیدمحمود لطیفی، سیدعبدالحسین مهدی نسب، "بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 1 (1387): 65. magiran.com/p545605
Fakoor M., Dashtbozorg A., Latifee S. M, Mehdi Nasab S. A, "Assessment of prevalence of infection following fracture fixation operation among patients admitted to orthopedics ward of Ahwaz Razi hospital during year 1383 to 1384", Jundishapur Scientific Medical Journal 7, no.1 (2008): 65. magiran.com/p545605
محمد فکور، احمد دشت بزرگ، سیدمحمود لطیفی، سیدعبدالحسین مهدی نسب، (1387). 'بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، صص.65. magiran.com/p545605
Fakoor M., Dashtbozorg A., Latifee S. M, Mehdi Nasab S. A, (2008). 'Assessment of prevalence of infection following fracture fixation operation among patients admitted to orthopedics ward of Ahwaz Razi hospital during year 1383 to 1384', Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), pp.65. magiran.com/p545605
محمد فکور؛ احمد دشت بزرگ؛ سیدمحمود لطیفی؛ سیدعبدالحسین مهدی نسب. "بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،1 ، 1387، 65. magiran.com/p545605
Fakoor M.; Dashtbozorg A.; Latifee S. M; Mehdi Nasab S. A. "Assessment of prevalence of infection following fracture fixation operation among patients admitted to orthopedics ward of Ahwaz Razi hospital during year 1383 to 1384", Jundishapur Scientific Medical Journal, 7, 1, 2008, 65. magiran.com/p545605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال