ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حشمت الله شهبازیان، حاجیه بی بی شهبازیان، مصطفی فقهی، علی احسان پور، (1387). بررسی اثر مهار دوگانه سیستم رنین آنژیوتانسین در کنترل پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، 85. magiran.com/p545608
Shahbazianh, Shahbazia H., Feghhi M., Ehsanpour, (2008). A study on the effect of dual blockade of rennin and angiotensin systems in control of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetic patients, Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), 85. magiran.com/p545608
حشمت الله شهبازیان، حاجیه بی بی شهبازیان، مصطفی فقهی، علی احسان پور، بررسی اثر مهار دوگانه سیستم رنین آنژیوتانسین در کنترل پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(1): 85. magiran.com/p545608
Shahbazianh, Shahbazia H., Feghhi M., Ehsanpour, A study on the effect of dual blockade of rennin and angiotensin systems in control of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetic patients, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2008; 7(1): 85. magiran.com/p545608
حشمت الله شهبازیان، حاجیه بی بی شهبازیان، مصطفی فقهی، علی احسان پور، "بررسی اثر مهار دوگانه سیستم رنین آنژیوتانسین در کنترل پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 1 (1387): 85. magiran.com/p545608
Shahbazianh, Shahbazia H., Feghhi M., Ehsanpour, "A study on the effect of dual blockade of rennin and angiotensin systems in control of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetic patients", Jundishapur Scientific Medical Journal 7, no.1 (2008): 85. magiran.com/p545608
حشمت الله شهبازیان، حاجیه بی بی شهبازیان، مصطفی فقهی، علی احسان پور، (1387). 'بررسی اثر مهار دوگانه سیستم رنین آنژیوتانسین در کنترل پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، صص.85. magiran.com/p545608
Shahbazianh, Shahbazia H., Feghhi M., Ehsanpour, (2008). 'A study on the effect of dual blockade of rennin and angiotensin systems in control of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetic patients', Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), pp.85. magiran.com/p545608
حشمت الله شهبازیان؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ مصطفی فقهی؛ علی احسان پور. "بررسی اثر مهار دوگانه سیستم رنین آنژیوتانسین در کنترل پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،1 ، 1387، 85. magiran.com/p545608
Shahbazianh; Shahbazia H.; Feghhi M.; Ehsanpour. "A study on the effect of dual blockade of rennin and angiotensin systems in control of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetic patients", Jundishapur Scientific Medical Journal, 7, 1, 2008, 85. magiran.com/p545608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال