ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دادفر، کریم طائی، ابوطالب ابراهیم پور، (1387). اثر آتورواستاتین در درمان اختلال نعوظ در بیماران دچار هیپرلیپیدمی، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، 106. magiran.com/p545611
Dadfar M. R, Taei K., Ibrahimpoor A. T, (2008). A study on the effectiveness of atorvastatin in the treatment of erectile dysfunction in hypercholesterolemic men, Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), 106. magiran.com/p545611
محمدرضا دادفر، کریم طائی، ابوطالب ابراهیم پور، اثر آتورواستاتین در درمان اختلال نعوظ در بیماران دچار هیپرلیپیدمی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(1): 106. magiran.com/p545611
Dadfar M. R, Taei K., Ibrahimpoor A. T, A study on the effectiveness of atorvastatin in the treatment of erectile dysfunction in hypercholesterolemic men, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2008; 7(1): 106. magiran.com/p545611
محمدرضا دادفر، کریم طائی، ابوطالب ابراهیم پور، "اثر آتورواستاتین در درمان اختلال نعوظ در بیماران دچار هیپرلیپیدمی"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 1 (1387): 106. magiran.com/p545611
Dadfar M. R, Taei K., Ibrahimpoor A. T, "A study on the effectiveness of atorvastatin in the treatment of erectile dysfunction in hypercholesterolemic men", Jundishapur Scientific Medical Journal 7, no.1 (2008): 106. magiran.com/p545611
محمدرضا دادفر، کریم طائی، ابوطالب ابراهیم پور، (1387). 'اثر آتورواستاتین در درمان اختلال نعوظ در بیماران دچار هیپرلیپیدمی'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(1)، صص.106. magiran.com/p545611
Dadfar M. R, Taei K., Ibrahimpoor A. T, (2008). 'A study on the effectiveness of atorvastatin in the treatment of erectile dysfunction in hypercholesterolemic men', Jundishapur Scientific Medical Journal, 7(1), pp.106. magiran.com/p545611
محمدرضا دادفر؛ کریم طائی؛ ابوطالب ابراهیم پور. "اثر آتورواستاتین در درمان اختلال نعوظ در بیماران دچار هیپرلیپیدمی". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،1 ، 1387، 106. magiran.com/p545611
Dadfar M. R; Taei K.; Ibrahimpoor A. T. "A study on the effectiveness of atorvastatin in the treatment of erectile dysfunction in hypercholesterolemic men", Jundishapur Scientific Medical Journal, 7, 1, 2008, 106. magiran.com/p545611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال