ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صدرالدین طاهری، محسن مروی نام، (1387). علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5(10)، 83. magiran.com/p547890
Dr. Siyyid Sadruddin Tahiri, Dr. Muhsin Marvinam, (2008). Religious Causes and Motives of Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qadi Said Qumi in Denying Mulla Sadra's Principality of Being, Philosophy Of Religion Research, 5(10), 83. magiran.com/p547890
سید صدرالدین طاهری، محسن مروی نام، علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 1387؛ 5(10): 83. magiran.com/p547890
Dr. Siyyid Sadruddin Tahiri, Dr. Muhsin Marvinam, Religious Causes and Motives of Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qadi Said Qumi in Denying Mulla Sadra's Principality of Being, Philosophy Of Religion Research, 2008; 5(10): 83. magiran.com/p547890
سید صدرالدین طاهری، محسن مروی نام، "علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی"، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 5، شماره 10 (1387): 83. magiran.com/p547890
Dr. Siyyid Sadruddin Tahiri, Dr. Muhsin Marvinam, "Religious Causes and Motives of Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qadi Said Qumi in Denying Mulla Sadra's Principality of Being", Philosophy Of Religion Research 5, no.10 (2008): 83. magiran.com/p547890
سید صدرالدین طاهری، محسن مروی نام، (1387). 'علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی'، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5(10)، صص.83. magiran.com/p547890
Dr. Siyyid Sadruddin Tahiri, Dr. Muhsin Marvinam, (2008). 'Religious Causes and Motives of Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qadi Said Qumi in Denying Mulla Sadra's Principality of Being', Philosophy Of Religion Research, 5(10), pp.83. magiran.com/p547890
سید صدرالدین طاهری؛ محسن مروی نام. "علل و انگیزه های دینی ملارجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی در انکار اصالت وجود صدرایی". پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5 ،10 ، 1387، 83. magiran.com/p547890
Dr. Siyyid Sadruddin Tahiri; Dr. Muhsin Marvinam. "Religious Causes and Motives of Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qadi Said Qumi in Denying Mulla Sadra's Principality of Being", Philosophy Of Religion Research, 5, 10, 2008, 83. magiran.com/p547890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال