ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر پورعزت، سیدمحمدحسین هاشمیان، (1387). استعاره راه: معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5(10)، 149. magiran.com/p547898
Dr. Ali Asghar Pourezzat, S. Mohammad Hossein Hashemian, (2008). Way Metaphor; Sadraian Epistemology and Ontological Explanation of Organization, Philosophy Of Religion Research, 5(10), 149. magiran.com/p547898
علی اصغر پورعزت، سیدمحمدحسین هاشمیان، استعاره راه: معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 1387؛ 5(10): 149. magiran.com/p547898
Dr. Ali Asghar Pourezzat, S. Mohammad Hossein Hashemian, Way Metaphor; Sadraian Epistemology and Ontological Explanation of Organization, Philosophy Of Religion Research, 2008; 5(10): 149. magiran.com/p547898
علی اصغر پورعزت، سیدمحمدحسین هاشمیان، "استعاره راه: معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان"، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 5، شماره 10 (1387): 149. magiran.com/p547898
Dr. Ali Asghar Pourezzat, S. Mohammad Hossein Hashemian, "Way Metaphor; Sadraian Epistemology and Ontological Explanation of Organization", Philosophy Of Religion Research 5, no.10 (2008): 149. magiran.com/p547898
علی اصغر پورعزت، سیدمحمدحسین هاشمیان، (1387). 'استعاره راه: معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان'، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5(10)، صص.149. magiran.com/p547898
Dr. Ali Asghar Pourezzat, S. Mohammad Hossein Hashemian, (2008). 'Way Metaphor; Sadraian Epistemology and Ontological Explanation of Organization', Philosophy Of Religion Research, 5(10), pp.149. magiran.com/p547898
علی اصغر پورعزت؛ سیدمحمدحسین هاشمیان. "استعاره راه: معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان". پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 5 ،10 ، 1387، 149. magiran.com/p547898
Dr. Ali Asghar Pourezzat; S. Mohammad Hossein Hashemian. "Way Metaphor; Sadraian Epistemology and Ontological Explanation of Organization", Philosophy Of Religion Research, 5, 10, 2008, 149. magiran.com/p547898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال