ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فتح الله محقق، احمد همتا، سید محمد علی شریعت زاده، (1387). بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11(2)، 84. magiran.com/p555007
Fathallah Mohaghegh, Ahmad Hamta , Mohammad Ali Shariatzade, (2008). The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran, Arak Medical University Journal, 11(2), 84. magiran.com/p555007
فتح الله محقق، احمد همتا، سید محمد علی شریعت زاده، بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1387؛ 11(2): 84. magiran.com/p555007
Fathallah Mohaghegh, Ahmad Hamta , Mohammad Ali Shariatzade, The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran, Arak Medical University Journal, 2008; 11(2): 84. magiran.com/p555007
فتح الله محقق، احمد همتا، سید محمد علی شریعت زاده، "بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 11، شماره 2 (1387): 84. magiran.com/p555007
Fathallah Mohaghegh, Ahmad Hamta , Mohammad Ali Shariatzade, "The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran", Arak Medical University Journal 11, no.2 (2008): 84. magiran.com/p555007
فتح الله محقق، احمد همتا، سید محمد علی شریعت زاده، (1387). 'بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11(2)، صص.84. magiran.com/p555007
Fathallah Mohaghegh, Ahmad Hamta , Mohammad Ali Shariatzade, (2008). 'The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran', Arak Medical University Journal, 11(2), pp.84. magiran.com/p555007
فتح الله محقق؛ احمد همتا؛ سید محمد علی شریعت زاده. "بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11 ،2 ، 1387، 84. magiran.com/p555007
Fathallah Mohaghegh; Ahmad Hamta ; Mohammad Ali Shariatzade. "The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran", Arak Medical University Journal, 11, 2, 2008, 84. magiran.com/p555007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال