ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدایت نظری، ماندانا ساکی، پریسا سهرابی، محمد جواد طراحی، محمد موحدی، افسانه بدری زاده، خیرالله باقری، (1386). مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها، فصلنامه یافته، 9(3)، 21. magiran.com/p559209
Nazari H., Saki M., Sohrabi P., Tarrahi Mj, Movahedi M., Badrizadeh A., Baqeri Kh, (2007). Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder, Yafteh, 9(3), 21. magiran.com/p559209
هدایت نظری، ماندانا ساکی، پریسا سهرابی، محمد جواد طراحی، محمد موحدی، افسانه بدری زاده، خیرالله باقری، مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها. فصلنامه یافته، 1386؛ 9(3): 21. magiran.com/p559209
Nazari H., Saki M., Sohrabi P., Tarrahi Mj, Movahedi M., Badrizadeh A., Baqeri Kh, Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder, Yafteh, 2007; 9(3): 21. magiran.com/p559209
هدایت نظری، ماندانا ساکی، پریسا سهرابی، محمد جواد طراحی، محمد موحدی، افسانه بدری زاده، خیرالله باقری، "مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها"، فصلنامه یافته 9، شماره 3 (1386): 21. magiran.com/p559209
Nazari H., Saki M., Sohrabi P., Tarrahi Mj, Movahedi M., Badrizadeh A., Baqeri Kh, "Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder", Yafteh 9, no.3 (2007): 21. magiran.com/p559209
هدایت نظری، ماندانا ساکی، پریسا سهرابی، محمد جواد طراحی، محمد موحدی، افسانه بدری زاده، خیرالله باقری، (1386). 'مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها'، فصلنامه یافته، 9(3)، صص.21. magiran.com/p559209
Nazari H., Saki M., Sohrabi P., Tarrahi Mj, Movahedi M., Badrizadeh A., Baqeri Kh, (2007). 'Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder', Yafteh, 9(3), pp.21. magiran.com/p559209
هدایت نظری؛ ماندانا ساکی؛ پریسا سهرابی؛ محمد جواد طراحی؛ محمد موحدی؛ افسانه بدری زاده؛ خیرالله باقری. "مقایسه تاثیر درمانی نورتریپتیلین و سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی و مقایسه عوارض جانبی آنها". فصلنامه یافته، 9 ،3 ، 1386، 21. magiran.com/p559209
Nazari H.; Saki M.; Sohrabi P.; Tarrahi Mj; Movahedi M.; Badrizadeh A.; Baqeri Kh. "Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Citalopram with Nortriptylinee in the Treatment of Major Depressive Disorder", Yafteh, 9, 3, 2007, 21. magiran.com/p559209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال