ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا منشی کریمی، جواد مهتدی نیا، مهدی فرهودی، (1386). مقایسه سطوح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 و اسید فولیک در افراد مبتلا به حوادث عروق مغز ایسکیمیک با سالم، فصلنامه یافته، 9(3)، 29. magiran.com/p559212
Monshi Karimi Ar, Mohtadi, Nia J., Farhodi M, (2007). Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease, Yafteh, 9(3), 29. magiran.com/p559212
علیرضا منشی کریمی، جواد مهتدی نیا، مهدی فرهودی، مقایسه سطوح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 و اسید فولیک در افراد مبتلا به حوادث عروق مغز ایسکیمیک با سالم. فصلنامه یافته، 1386؛ 9(3): 29. magiran.com/p559212
Monshi Karimi Ar, Mohtadi, Nia J., Farhodi M, Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease, Yafteh, 2007; 9(3): 29. magiran.com/p559212
علیرضا منشی کریمی، جواد مهتدی نیا، مهدی فرهودی، "مقایسه سطوح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 و اسید فولیک در افراد مبتلا به حوادث عروق مغز ایسکیمیک با سالم"، فصلنامه یافته 9، شماره 3 (1386): 29. magiran.com/p559212
Monshi Karimi Ar, Mohtadi, Nia J., Farhodi M, "Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease", Yafteh 9, no.3 (2007): 29. magiran.com/p559212
علیرضا منشی کریمی، جواد مهتدی نیا، مهدی فرهودی، (1386). 'مقایسه سطوح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 و اسید فولیک در افراد مبتلا به حوادث عروق مغز ایسکیمیک با سالم'، فصلنامه یافته، 9(3)، صص.29. magiran.com/p559212
Monshi Karimi Ar, Mohtadi, Nia J., Farhodi M, (2007). 'Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease', Yafteh, 9(3), pp.29. magiran.com/p559212
علیرضا منشی کریمی؛ جواد مهتدی نیا؛ مهدی فرهودی. "مقایسه سطوح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 و اسید فولیک در افراد مبتلا به حوادث عروق مغز ایسکیمیک با سالم". فصلنامه یافته، 9 ،3 ، 1386، 29. magiran.com/p559212
Monshi Karimi Ar; Mohtadi; Nia J.; Farhodi M. "Serum homocysteine, Vitamin B12 and folate Levels in Patients With Ischemic Cerebrovasculare disease", Yafteh, 9, 3, 2007, 29. magiran.com/p559212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال