ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی، (1385). سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران، فصلنامه سالمند، 1(2)، 88. magiran.com/p560907
Ezzatollah Samaram, Mehrnaz Amin Aghayi, (2007). Social Policy in Japan and Sweden; A Proper Pattern for Iranian Elderlies, Iranian Journal of Ageing, 1(2), 88. magiran.com/p560907
عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی، سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران. فصلنامه سالمند، 1385؛ 1(2): 88. magiran.com/p560907
Ezzatollah Samaram, Mehrnaz Amin Aghayi, Social Policy in Japan and Sweden; A Proper Pattern for Iranian Elderlies, Iranian Journal of Ageing, 2007; 1(2): 88. magiran.com/p560907
عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی، "سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران"، فصلنامه سالمند 1، شماره 2 (1385): 88. magiran.com/p560907
Ezzatollah Samaram, Mehrnaz Amin Aghayi, "Social Policy in Japan and Sweden; A Proper Pattern for Iranian Elderlies", Iranian Journal of Ageing 1, no.2 (2007): 88. magiran.com/p560907
عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی، (1385). 'سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران'، فصلنامه سالمند، 1(2)، صص.88. magiran.com/p560907
Ezzatollah Samaram, Mehrnaz Amin Aghayi, (2007). 'Social Policy in Japan and Sweden; A Proper Pattern for Iranian Elderlies', Iranian Journal of Ageing, 1(2), pp.88. magiran.com/p560907
عزت الله سام آرام؛ مهرناز امین آقایی. "سیاستهای اجتماعی برای سالمندان در ژاپن و سوئد و الگوی مناسب برای سالمندان ایران". فصلنامه سالمند، 1 ،2 ، 1385، 88. magiran.com/p560907
Ezzatollah Samaram; Mehrnaz Amin Aghayi. "Social Policy in Japan and Sweden; A Proper Pattern for Iranian Elderlies", Iranian Journal of Ageing, 1, 2, 2007, 88. magiran.com/p560907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال