ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، (1385). فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا، فصلنامه سالمند، 1(2)، 106. magiran.com/p560909
Mahshid Foroughan, Ziya Ghaem Magham Farahani, Ahmad Ali Akbari Kamrani, (2007). Diagnostic Distribution of Mental Disorders in Geril Atric Outpatients Tehran 2002, Iranian Journal of Ageing, 1(2), 106. magiran.com/p560909
دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا. فصلنامه سالمند، 1385؛ 1(2): 106. magiran.com/p560909
Mahshid Foroughan, Ziya Ghaem Magham Farahani, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Diagnostic Distribution of Mental Disorders in Geril Atric Outpatients Tehran 2002, Iranian Journal of Ageing, 2007; 1(2): 106. magiran.com/p560909
دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، "فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا"، فصلنامه سالمند 1، شماره 2 (1385): 106. magiran.com/p560909
Mahshid Foroughan, Ziya Ghaem Magham Farahani, Ahmad Ali Akbari Kamrani, "Diagnostic Distribution of Mental Disorders in Geril Atric Outpatients Tehran 2002", Iranian Journal of Ageing 1, no.2 (2007): 106. magiran.com/p560909
دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی، دکتر احمد علی اکبری کامرانی، (1385). 'فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا'، فصلنامه سالمند، 1(2)، صص.106. magiran.com/p560909
Mahshid Foroughan, Ziya Ghaem Magham Farahani, Ahmad Ali Akbari Kamrani, (2007). 'Diagnostic Distribution of Mental Disorders in Geril Atric Outpatients Tehran 2002', Iranian Journal of Ageing, 1(2), pp.106. magiran.com/p560909
دکتر مهشید فروغان؛ دکتر ضیاء قائم مقام فراهانی؛ دکتر احمد علی اکبری کامرانی. "فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا". فصلنامه سالمند، 1 ،2 ، 1385، 106. magiran.com/p560909
Mahshid Foroughan; Ziya Ghaem Magham Farahani; Ahmad Ali Akbari Kamrani. "Diagnostic Distribution of Mental Disorders in Geril Atric Outpatients Tehran 2002", Iranian Journal of Ageing, 1, 2, 2007, 106. magiran.com/p560909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال