ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسون نودهی مقدم، فاطمه احسانی فرد، (1385). بررس اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385، فصلنامه سالمند، 1(2)، 125. magiran.com/p560912
Afsoon Nodehi Moghadam, Fatemeh Ehsani Fard, (2007). Prevalence of Physical Impairment Among the Elderlly Persons of the Tehran City in 1385, Iranian Journal of Ageing, 1(2), 125. magiran.com/p560912
افسون نودهی مقدم، فاطمه احسانی فرد، بررس اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385. فصلنامه سالمند، 1385؛ 1(2): 125. magiran.com/p560912
Afsoon Nodehi Moghadam, Fatemeh Ehsani Fard, Prevalence of Physical Impairment Among the Elderlly Persons of the Tehran City in 1385, Iranian Journal of Ageing, 2007; 1(2): 125. magiran.com/p560912
افسون نودهی مقدم، فاطمه احسانی فرد، "بررس اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385"، فصلنامه سالمند 1، شماره 2 (1385): 125. magiran.com/p560912
Afsoon Nodehi Moghadam, Fatemeh Ehsani Fard, "Prevalence of Physical Impairment Among the Elderlly Persons of the Tehran City in 1385", Iranian Journal of Ageing 1, no.2 (2007): 125. magiran.com/p560912
افسون نودهی مقدم، فاطمه احسانی فرد، (1385). 'بررس اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385'، فصلنامه سالمند، 1(2)، صص.125. magiran.com/p560912
Afsoon Nodehi Moghadam, Fatemeh Ehsani Fard, (2007). 'Prevalence of Physical Impairment Among the Elderlly Persons of the Tehran City in 1385', Iranian Journal of Ageing, 1(2), pp.125. magiran.com/p560912
افسون نودهی مقدم؛ فاطمه احسانی فرد. "بررس اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1385". فصلنامه سالمند، 1 ،2 ، 1385، 125. magiran.com/p560912
Afsoon Nodehi Moghadam; Fatemeh Ehsani Fard. "Prevalence of Physical Impairment Among the Elderlly Persons of the Tehran City in 1385", Iranian Journal of Ageing, 1, 2, 2007, 125. magiran.com/p560912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال