ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم پور رضا، مجید میر محمدخانی، بهروز پورآقا، (1386). الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی شهرستان دامغان طی سال 1384، فصلنامه سالمند، 2(4)، 252. magiran.com/p560942
Abolghasem Poor Reza, Majid Mir Mohammadkhani, Behrooz Pooragha, (2008). The Illness Patterns and Their Costs Among Hospitalized Elderly Covered by Medical Service Insurance Organization, in Damghan's Hospitals, in Year of 2005-2006, Iranian Journal of Ageing, 2(4), 252. magiran.com/p560942
ابوالقاسم پور رضا، مجید میر محمدخانی، بهروز پورآقا، الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی شهرستان دامغان طی سال 1384. فصلنامه سالمند، 1386؛ 2(4): 252. magiran.com/p560942
Abolghasem Poor Reza, Majid Mir Mohammadkhani, Behrooz Pooragha, The Illness Patterns and Their Costs Among Hospitalized Elderly Covered by Medical Service Insurance Organization, in Damghan's Hospitals, in Year of 2005-2006, Iranian Journal of Ageing, 2008; 2(4): 252. magiran.com/p560942
ابوالقاسم پور رضا، مجید میر محمدخانی، بهروز پورآقا، "الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی شهرستان دامغان طی سال 1384"، فصلنامه سالمند 2، شماره 4 (1386): 252. magiran.com/p560942
Abolghasem Poor Reza, Majid Mir Mohammadkhani, Behrooz Pooragha, "The Illness Patterns and Their Costs Among Hospitalized Elderly Covered by Medical Service Insurance Organization, in Damghan's Hospitals, in Year of 2005-2006", Iranian Journal of Ageing 2, no.4 (2008): 252. magiran.com/p560942
ابوالقاسم پور رضا، مجید میر محمدخانی، بهروز پورآقا، (1386). 'الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی شهرستان دامغان طی سال 1384'، فصلنامه سالمند، 2(4)، صص.252. magiran.com/p560942
Abolghasem Poor Reza, Majid Mir Mohammadkhani, Behrooz Pooragha, (2008). 'The Illness Patterns and Their Costs Among Hospitalized Elderly Covered by Medical Service Insurance Organization, in Damghan's Hospitals, in Year of 2005-2006', Iranian Journal of Ageing, 2(4), pp.252. magiran.com/p560942
ابوالقاسم پور رضا؛ مجید میر محمدخانی؛ بهروز پورآقا. "الگوی هزینه و بیماری در خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی شهرستان دامغان طی سال 1384". فصلنامه سالمند، 2 ،4 ، 1386، 252. magiran.com/p560942
Abolghasem Poor Reza; Majid Mir Mohammadkhani; Behrooz Pooragha. "The Illness Patterns and Their Costs Among Hospitalized Elderly Covered by Medical Service Insurance Organization, in Damghan's Hospitals, in Year of 2005-2006", Iranian Journal of Ageing, 2, 4, 2008, 252. magiran.com/p560942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال