ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشان اخوان طبیب، مرضیه سعیدی، احمد باهنر، علیرضا خسروی، زهرا دانا سیادت، حسن علیخاصی، (1387). ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(2)، 231. magiran.com/p568927
افشان اخوان طبیب، مرضیه سعیدی، احمد باهنر، علیرضا خسروی، زهرا دانا سیادت، حسن علیخاصی، ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان). مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1387؛ 7(2): 231. magiran.com/p568927
افشان اخوان طبیب، مرضیه سعیدی، احمد باهنر، علیرضا خسروی، زهرا دانا سیادت، حسن علیخاصی، "ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 7، شماره 2 (1387): 231. magiran.com/p568927
افشان اخوان طبیب، مرضیه سعیدی، احمد باهنر، علیرضا خسروی، زهرا دانا سیادت، حسن علیخاصی، (1387). 'ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7(2)، صص.231. magiran.com/p568927
افشان اخوان طبیب؛ مرضیه سعیدی؛ احمد باهنر؛ علیرضا خسروی؛ زهرا دانا سیادت؛ حسن علیخاصی. "ارتباط غلظت سرمی تری گلیسیرید و اندازه دور کمر بالا با عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان نواحی مرکزی ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 7 ،2 ، 1387، 231. magiran.com/p568927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال