ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین اسماعیل پور زنجانی، دکتر محبوبه صفوی، شیدا جلالی، ابراهیم ابراهیمی ابیانه، (1386). بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، 19. magiran.com/p570131
S. Esmailepour, Zanjani, M. Safavi, Sh Jalali, E. Ebrahimi Abyane, (2008). Incidence and associated factors of neonatal hyperbilirubinemia at Hedayat Hospital, Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), 19. magiran.com/p570131
سیمین اسماعیل پور زنجانی، دکتر محبوبه صفوی، شیدا جلالی، ابراهیم ابراهیمی ابیانه، بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1386؛ 17(59): 19. magiran.com/p570131
S. Esmailepour, Zanjani, M. Safavi, Sh Jalali, E. Ebrahimi Abyane, Incidence and associated factors of neonatal hyperbilirubinemia at Hedayat Hospital, Advances in Nursing & Midwifery, 2008; 17(59): 19. magiran.com/p570131
سیمین اسماعیل پور زنجانی، دکتر محبوبه صفوی، شیدا جلالی، ابراهیم ابراهیمی ابیانه، "بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 17، شماره 59 (1386): 19. magiran.com/p570131
S. Esmailepour, Zanjani, M. Safavi, Sh Jalali, E. Ebrahimi Abyane, "Incidence and associated factors of neonatal hyperbilirubinemia at Hedayat Hospital", Advances in Nursing & Midwifery 17, no.59 (2008): 19. magiran.com/p570131
سیمین اسماعیل پور زنجانی، دکتر محبوبه صفوی، شیدا جلالی، ابراهیم ابراهیمی ابیانه، (1386). 'بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، صص.19. magiran.com/p570131
S. Esmailepour, Zanjani, M. Safavi, Sh Jalali, E. Ebrahimi Abyane, (2008). 'Incidence and associated factors of neonatal hyperbilirubinemia at Hedayat Hospital', Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), pp.19. magiran.com/p570131
سیمین اسماعیل پور زنجانی؛ دکتر محبوبه صفوی؛ شیدا جلالی؛ ابراهیم ابراهیمی ابیانه. "بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17 ،59 ، 1386، 19. magiran.com/p570131
S. Esmailepour; Zanjani; M. Safavi; Sh Jalali; E. Ebrahimi Abyane. "Incidence and associated factors of neonatal hyperbilirubinemia at Hedayat Hospital", Advances in Nursing & Midwifery, 17, 59, 2008, 19. magiran.com/p570131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال