ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیتی خوشه مهری، گیتی ابراهیم طاهری، زهرا حاتمی، محسن صفاری، (1386). بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، 26. magiran.com/p570132
G. Khosheh, Mehri, G. Abrahim, Taheri, Z. Hatami, M. Saffari, (2008). Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women referring to health centers in south of Tehran, Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), 26. magiran.com/p570132
گیتی خوشه مهری، گیتی ابراهیم طاهری، زهرا حاتمی، محسن صفاری، بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1386؛ 17(59): 26. magiran.com/p570132
G. Khosheh, Mehri, G. Abrahim, Taheri, Z. Hatami, M. Saffari, Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women referring to health centers in south of Tehran, Advances in Nursing & Midwifery, 2008; 17(59): 26. magiran.com/p570132
گیتی خوشه مهری، گیتی ابراهیم طاهری، زهرا حاتمی، محسن صفاری، "بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 17، شماره 59 (1386): 26. magiran.com/p570132
G. Khosheh, Mehri, G. Abrahim, Taheri, Z. Hatami, M. Saffari, "Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women referring to health centers in south of Tehran", Advances in Nursing & Midwifery 17, no.59 (2008): 26. magiran.com/p570132
گیتی خوشه مهری، گیتی ابراهیم طاهری، زهرا حاتمی، محسن صفاری، (1386). 'بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، صص.26. magiran.com/p570132
G. Khosheh, Mehri, G. Abrahim, Taheri, Z. Hatami, M. Saffari, (2008). 'Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women referring to health centers in south of Tehran', Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), pp.26. magiran.com/p570132
گیتی خوشه مهری؛ گیتی ابراهیم طاهری؛ زهرا حاتمی؛ محسن صفاری. "بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17 ،59 ، 1386، 26. magiran.com/p570132
G. Khosheh; Mehri; G. Abrahim; Taheri; Z. Hatami; M. Saffari. "Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in women referring to health centers in south of Tehran", Advances in Nursing & Midwifery, 17, 59, 2008, 26. magiran.com/p570132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال