ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژاله عزتی، حسین کریمی رهجردی، ملاحت نیکروان مفرد، دکتر حمید علوی مجد، (1386). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، 33. magiran.com/p570133
J. Ezzati, H. Karimi Rahjerdi, M. Nikravan Mofrad, H. Alavi Majd, (2008). Quality of life in stroke patients at a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences, Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), 33. magiran.com/p570133
ژاله عزتی، حسین کریمی رهجردی، ملاحت نیکروان مفرد، دکتر حمید علوی مجد، بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1386؛ 17(59): 33. magiran.com/p570133
J. Ezzati, H. Karimi Rahjerdi, M. Nikravan Mofrad, H. Alavi Majd, Quality of life in stroke patients at a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences, Advances in Nursing & Midwifery, 2008; 17(59): 33. magiran.com/p570133
ژاله عزتی، حسین کریمی رهجردی، ملاحت نیکروان مفرد، دکتر حمید علوی مجد، "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 17، شماره 59 (1386): 33. magiran.com/p570133
J. Ezzati, H. Karimi Rahjerdi, M. Nikravan Mofrad, H. Alavi Majd, "Quality of life in stroke patients at a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences", Advances in Nursing & Midwifery 17, no.59 (2008): 33. magiran.com/p570133
ژاله عزتی، حسین کریمی رهجردی، ملاحت نیکروان مفرد، دکتر حمید علوی مجد، (1386). 'بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، صص.33. magiran.com/p570133
J. Ezzati, H. Karimi Rahjerdi, M. Nikravan Mofrad, H. Alavi Majd, (2008). 'Quality of life in stroke patients at a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences', Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), pp.33. magiran.com/p570133
ژاله عزتی؛ حسین کریمی رهجردی؛ ملاحت نیکروان مفرد؛ دکتر حمید علوی مجد. "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17 ،59 ، 1386، 33. magiran.com/p570133
J. Ezzati; H. Karimi Rahjerdi; M. Nikravan Mofrad; H. Alavi Majd. "Quality of life in stroke patients at a hospital affiliated to Qom University of Medical Sciences", Advances in Nursing & Midwifery, 17, 59, 2008, 33. magiran.com/p570133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال