ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره اشقلی فراهانی، دکتر عیسی محمدی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر مجید ملکی، (1386). باورهای فرهنگی و رفتارهای بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر: ضرورتی در آموزش به بیمار، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، 38. magiran.com/p570134
M. Ashghaly Farahani, I. Mohammadi, F. Ahmadi, M. Maleki, (2008). Cultural beliefs and behaviors of clients with coronary artery disease: A necessity in patient education, Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), 38. magiran.com/p570134
منصوره اشقلی فراهانی، دکتر عیسی محمدی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر مجید ملکی، باورهای فرهنگی و رفتارهای بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر: ضرورتی در آموزش به بیمار. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1386؛ 17(59): 38. magiran.com/p570134
M. Ashghaly Farahani, I. Mohammadi, F. Ahmadi, M. Maleki, Cultural beliefs and behaviors of clients with coronary artery disease: A necessity in patient education, Advances in Nursing & Midwifery, 2008; 17(59): 38. magiran.com/p570134
منصوره اشقلی فراهانی، دکتر عیسی محمدی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر مجید ملکی، "باورهای فرهنگی و رفتارهای بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر: ضرورتی در آموزش به بیمار"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 17، شماره 59 (1386): 38. magiran.com/p570134
M. Ashghaly Farahani, I. Mohammadi, F. Ahmadi, M. Maleki, "Cultural beliefs and behaviors of clients with coronary artery disease: A necessity in patient education", Advances in Nursing & Midwifery 17, no.59 (2008): 38. magiran.com/p570134
منصوره اشقلی فراهانی، دکتر عیسی محمدی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر مجید ملکی، (1386). 'باورهای فرهنگی و رفتارهای بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر: ضرورتی در آموزش به بیمار'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، صص.38. magiran.com/p570134
M. Ashghaly Farahani, I. Mohammadi, F. Ahmadi, M. Maleki, (2008). 'Cultural beliefs and behaviors of clients with coronary artery disease: A necessity in patient education', Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), pp.38. magiran.com/p570134
منصوره اشقلی فراهانی؛ دکتر عیسی محمدی؛ دکتر فضل الله احمدی؛ دکتر مجید ملکی. "باورهای فرهنگی و رفتارهای بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر: ضرورتی در آموزش به بیمار". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17 ،59 ، 1386، 38. magiran.com/p570134
M. Ashghaly Farahani; I. Mohammadi; F. Ahmadi; M. Maleki. "Cultural beliefs and behaviors of clients with coronary artery disease: A necessity in patient education", Advances in Nursing & Midwifery, 17, 59, 2008, 38. magiran.com/p570134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال