ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید خداکرمی، مژگان میرزا علیزاده، فرزانه یازنده، دکتر حمید علوی مجد، (1386). مقایسه نتایج دو روش نمونه گیری از ترشحات واژن با و بدون استفاده از اسپکولوم در تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، 47. magiran.com/p570135
N. Khodakarami, M. Mirzaalizade, F. Pazandeh, H. Alavi Majd, (2008). Collecting vaginal discharge with or without speculum in diagnosing gynecological infections, Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), 47. magiran.com/p570135
ناهید خداکرمی، مژگان میرزا علیزاده، فرزانه یازنده، دکتر حمید علوی مجد، مقایسه نتایج دو روش نمونه گیری از ترشحات واژن با و بدون استفاده از اسپکولوم در تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1386؛ 17(59): 47. magiran.com/p570135
N. Khodakarami, M. Mirzaalizade, F. Pazandeh, H. Alavi Majd, Collecting vaginal discharge with or without speculum in diagnosing gynecological infections, Advances in Nursing & Midwifery, 2008; 17(59): 47. magiran.com/p570135
ناهید خداکرمی، مژگان میرزا علیزاده، فرزانه یازنده، دکتر حمید علوی مجد، "مقایسه نتایج دو روش نمونه گیری از ترشحات واژن با و بدون استفاده از اسپکولوم در تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 17، شماره 59 (1386): 47. magiran.com/p570135
N. Khodakarami, M. Mirzaalizade, F. Pazandeh, H. Alavi Majd, "Collecting vaginal discharge with or without speculum in diagnosing gynecological infections", Advances in Nursing & Midwifery 17, no.59 (2008): 47. magiran.com/p570135
ناهید خداکرمی، مژگان میرزا علیزاده، فرزانه یازنده، دکتر حمید علوی مجد، (1386). 'مقایسه نتایج دو روش نمونه گیری از ترشحات واژن با و بدون استفاده از اسپکولوم در تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17(59)، صص.47. magiran.com/p570135
N. Khodakarami, M. Mirzaalizade, F. Pazandeh, H. Alavi Majd, (2008). 'Collecting vaginal discharge with or without speculum in diagnosing gynecological infections', Advances in Nursing & Midwifery, 17(59), pp.47. magiran.com/p570135
ناهید خداکرمی؛ مژگان میرزا علیزاده؛ فرزانه یازنده؛ دکتر حمید علوی مجد. "مقایسه نتایج دو روش نمونه گیری از ترشحات واژن با و بدون استفاده از اسپکولوم در تشخیص عفونت های دستگاه تناسلی". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 17 ،59 ، 1386، 47. magiran.com/p570135
N. Khodakarami; M. Mirzaalizade; F. Pazandeh; H. Alavi Majd. "Collecting vaginal discharge with or without speculum in diagnosing gynecological infections", Advances in Nursing & Midwifery, 17, 59, 2008, 47. magiran.com/p570135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال