ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طوبی غضنفری، شادآفرین هنرمندیان، احیا عبدی عالی، مروارید شفیعی، خسرو خواجه، (1387). بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 15(4)، 283-294. magiran.com/p570996
Ghazanfari T., Honaramandian Sh., Abdiali A., Shafiei M., Khajeh Kh, (2008). The Effect of Combination of Pseudomonas aeruginosa Alginate and an Immunomodulator Protein of Garlic on Opsonophagocytosis in Murine Model, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 15(4), 283-294. magiran.com/p570996
طوبی غضنفری، شادآفرین هنرمندیان، احیا عبدی عالی، مروارید شفیعی، خسرو خواجه، بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1387؛ 15(4): 283-294. magiran.com/p570996
Ghazanfari T., Honaramandian Sh., Abdiali A., Shafiei M., Khajeh Kh, The Effect of Combination of Pseudomonas aeruginosa Alginate and an Immunomodulator Protein of Garlic on Opsonophagocytosis in Murine Model, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2008; 15(4): 283-294. magiran.com/p570996
طوبی غضنفری، شادآفرین هنرمندیان، احیا عبدی عالی، مروارید شفیعی، خسرو خواجه، "بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 15، شماره 4 (1387): 283-294. magiran.com/p570996
Ghazanfari T., Honaramandian Sh., Abdiali A., Shafiei M., Khajeh Kh, "The Effect of Combination of Pseudomonas aeruginosa Alginate and an Immunomodulator Protein of Garlic on Opsonophagocytosis in Murine Model", Journal of Kerman University of Medical Sciences 15, no.4 (2008): 283-294. magiran.com/p570996
طوبی غضنفری، شادآفرین هنرمندیان، احیا عبدی عالی، مروارید شفیعی، خسرو خواجه، (1387). 'بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 15(4)، صص.283-294. magiran.com/p570996
Ghazanfari T., Honaramandian Sh., Abdiali A., Shafiei M., Khajeh Kh, (2008). 'The Effect of Combination of Pseudomonas aeruginosa Alginate and an Immunomodulator Protein of Garlic on Opsonophagocytosis in Murine Model', Journal of Kerman University of Medical Sciences, 15(4), pp.283-294. magiran.com/p570996
طوبی غضنفری؛ شادآفرین هنرمندیان؛ احیا عبدی عالی؛ مروارید شفیعی؛ خسرو خواجه. "بررسی اثر آلژینات Pseudomonas aeroginosa و پروتئین ایمونومدولاتور سیر بر اپسونوفاگوسیتوز در مدل موشی". مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 15 ،4 ، 1387، 283-294. magiran.com/p570996
Ghazanfari T.; Honaramandian Sh.; Abdiali A.; Shafiei M.; Khajeh Kh. "The Effect of Combination of Pseudomonas aeruginosa Alginate and an Immunomodulator Protein of Garlic on Opsonophagocytosis in Murine Model", Journal of Kerman University of Medical Sciences, 15, 4, 2008, 283-294. magiran.com/p570996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال