ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بیابانی اسکویی، (1387). انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن 11 تا 13، فصلنامه سفینه، 5(17)، 10. magiran.com/p571692
Muhammad Biabani Oskouei, (2008). The Mankind In The World of Shadows and Souls: A Study of Views of the Scholars living in the 11,12, and 13th Centuries After Hejrat, Safineh, 5(17), 10. magiran.com/p571692
محمد بیابانی اسکویی، انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن 11 تا 13. فصلنامه سفینه، 1387؛ 5(17): 10. magiran.com/p571692
Muhammad Biabani Oskouei, The Mankind In The World of Shadows and Souls: A Study of Views of the Scholars living in the 11,12, and 13th Centuries After Hejrat, Safineh, 2008; 5(17): 10. magiran.com/p571692
محمد بیابانی اسکویی، "انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن 11 تا 13"، فصلنامه سفینه 5، شماره 17 (1387): 10. magiran.com/p571692
Muhammad Biabani Oskouei, "The Mankind In The World of Shadows and Souls: A Study of Views of the Scholars living in the 11,12, and 13th Centuries After Hejrat", Safineh 5, no.17 (2008): 10. magiran.com/p571692
محمد بیابانی اسکویی، (1387). 'انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن 11 تا 13'، فصلنامه سفینه، 5(17)، صص.10. magiran.com/p571692
Muhammad Biabani Oskouei, (2008). 'The Mankind In The World of Shadows and Souls: A Study of Views of the Scholars living in the 11,12, and 13th Centuries After Hejrat', Safineh, 5(17), pp.10. magiran.com/p571692
محمد بیابانی اسکویی. "انسان در عالم اظله و ارواح: بررسی آراء دانشمندان قرن 11 تا 13". فصلنامه سفینه، 5 ،17 ، 1387، 10. magiran.com/p571692
Muhammad Biabani Oskouei. "The Mankind In The World of Shadows and Souls: A Study of Views of the Scholars living in the 11,12, and 13th Centuries After Hejrat", Safineh, 5, 17, 2008, 10. magiran.com/p571692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال