ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید کاراندیش، ساغر اسلامی، سید محمد مرندی، احمد زند مقدم، محمدحسین حقیقی زاده، (1377). تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 10(4)، 373. magiran.com/p572131
M. Karandish, S. Eslami, Sm Marandi, A. Zand, Moghaddam, Mh Haghighizadeh, (1998). Effects of Whey Protein Supplementation on Hematological Parameters After Resistance Exercise in Healthy Young Athletes, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(4), 373. magiran.com/p572131
مجید کاراندیش، ساغر اسلامی، سید محمد مرندی، احمد زند مقدم، محمدحسین حقیقی زاده، تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1377؛ 10(4): 373. magiran.com/p572131
M. Karandish, S. Eslami, Sm Marandi, A. Zand, Moghaddam, Mh Haghighizadeh, Effects of Whey Protein Supplementation on Hematological Parameters After Resistance Exercise in Healthy Young Athletes, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 1998; 10(4): 373. magiran.com/p572131
مجید کاراندیش، ساغر اسلامی، سید محمد مرندی، احمد زند مقدم، محمدحسین حقیقی زاده، "تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 10، شماره 4 (1377): 373. magiran.com/p572131
M. Karandish, S. Eslami, Sm Marandi, A. Zand, Moghaddam, Mh Haghighizadeh, "Effects of Whey Protein Supplementation on Hematological Parameters After Resistance Exercise in Healthy Young Athletes", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 10, no.4 (1998): 373. magiran.com/p572131
مجید کاراندیش، ساغر اسلامی، سید محمد مرندی، احمد زند مقدم، محمدحسین حقیقی زاده، (1377). 'تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 10(4)، صص.373. magiran.com/p572131
M. Karandish, S. Eslami, Sm Marandi, A. Zand, Moghaddam, Mh Haghighizadeh, (1998). 'Effects of Whey Protein Supplementation on Hematological Parameters After Resistance Exercise in Healthy Young Athletes', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(4), pp.373. magiran.com/p572131
مجید کاراندیش؛ ساغر اسلامی؛ سید محمد مرندی؛ احمد زند مقدم؛ محمدحسین حقیقی زاده. "تاثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 10 ،4 ، 1377، 373. magiran.com/p572131
M. Karandish; S. Eslami; Sm Marandi; A. Zand; Moghaddam; Mh Haghighizadeh. "Effects of Whey Protein Supplementation on Hematological Parameters After Resistance Exercise in Healthy Young Athletes", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 10, 4, 1998, 373. magiran.com/p572131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال