ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد منصوری، مهرداد مدیر صانعی، محمدمهدی کیایی، (1387). تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 9(4)، 341. magiran.com/p577872
Mansoorib., Modirsaneim., Kiaei, M. M, (2008). Influence of dried tomato pomace as an alternative to wheat bran in maize or wheat based diets, on the performance of laying hens and traits of produced eggs, Iranian Journal of Veterinary Research, 9(4), 341. magiran.com/p577872
بهزاد منصوری، مهرداد مدیر صانعی، محمدمهدی کیایی، تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1387؛ 9(4): 341. magiran.com/p577872
Mansoorib., Modirsaneim., Kiaei, M. M, Influence of dried tomato pomace as an alternative to wheat bran in maize or wheat based diets, on the performance of laying hens and traits of produced eggs, Iranian Journal of Veterinary Research, 2008; 9(4): 341. magiran.com/p577872
بهزاد منصوری، مهرداد مدیر صانعی، محمدمهدی کیایی، "تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 9، شماره 4 (1387): 341. magiran.com/p577872
Mansoorib., Modirsaneim., Kiaei, M. M, "Influence of dried tomato pomace as an alternative to wheat bran in maize or wheat based diets, on the performance of laying hens and traits of produced eggs", Iranian Journal of Veterinary Research 9, no.4 (2008): 341. magiran.com/p577872
بهزاد منصوری، مهرداد مدیر صانعی، محمدمهدی کیایی، (1387). 'تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 9(4)، صص.341. magiran.com/p577872
Mansoorib., Modirsaneim., Kiaei, M. M, (2008). 'Influence of dried tomato pomace as an alternative to wheat bran in maize or wheat based diets, on the performance of laying hens and traits of produced eggs', Iranian Journal of Veterinary Research, 9(4), pp.341. magiran.com/p577872
بهزاد منصوری؛ مهرداد مدیر صانعی؛ محمدمهدی کیایی. "تاثیر تفاله خشک گوجه فرنگی به عنوان جایگزین سبوس گندم در جیره های با پایه ذرت یا گندم بر عملکرد مرغان تخم گذار و خصوصیات تخم مرغ تولیدی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 9 ،4 ، 1387، 341. magiran.com/p577872
Mansoorib.; Modirsaneim.; Kiaei; M. M. "Influence of dried tomato pomace as an alternative to wheat bran in maize or wheat based diets, on the performance of laying hens and traits of produced eggs", Iranian Journal of Veterinary Research, 9, 4, 2008, 341. magiran.com/p577872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال