ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا نجف زاده نوبر، محمود شعبانپور شهرستانی، آرمین کریمی نیا، (1387). تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد، فصلنامه علوم کشاورزی ایران، 39(1)، 107-116. magiran.com/p582766
زیبا نجف زاده نوبر، محمود شعبانپور شهرستانی، آرمین کریمی نیا، تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد. فصلنامه علوم کشاورزی ایران، 1387؛ 39(1): 107-116. magiran.com/p582766
زیبا نجف زاده نوبر، محمود شعبانپور شهرستانی، آرمین کریمی نیا، "تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد"، فصلنامه علوم کشاورزی ایران 39، شماره 1 (1387): 107-116. magiran.com/p582766
زیبا نجف زاده نوبر، محمود شعبانپور شهرستانی، آرمین کریمی نیا، (1387). 'تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد'، فصلنامه علوم کشاورزی ایران، 39(1)، صص.107-116. magiran.com/p582766
زیبا نجف زاده نوبر؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ آرمین کریمی نیا. "تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد". فصلنامه علوم کشاورزی ایران، 39 ،1 ، 1387، 107-116. magiran.com/p582766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال