ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی الرضا وحیدی، (1386). فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(4)، 697-724. magiran.com/p590460
Mousa Alreza Vahidi, (2008). International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire, Journal of Strategic Studies, 10(4), 697-724. magiran.com/p590460
موسی الرضا وحیدی، فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی، 1386؛ 10(4): 697-724. magiran.com/p590460
Mousa Alreza Vahidi, International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire, Journal of Strategic Studies, 2008; 10(4): 697-724. magiran.com/p590460
موسی الرضا وحیدی، "فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل"، فصلنامه مطالعات راهبردی 10، شماره 4 (1386): 697-724. magiran.com/p590460
Mousa Alreza Vahidi, "International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire", Journal of Strategic Studies 10, no.4 (2008): 697-724. magiran.com/p590460
موسی الرضا وحیدی، (1386). 'فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل'، فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(4)، صص.697-724. magiran.com/p590460
Mousa Alreza Vahidi, (2008). 'International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire', Journal of Strategic Studies, 10(4), pp.697-724. magiran.com/p590460
موسی الرضا وحیدی. "فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین الملل". فصلنامه مطالعات راهبردی، 10 ،4 ، 1386، 697-724. magiran.com/p590460
Mousa Alreza Vahidi. "International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire", Journal of Strategic Studies, 10, 4, 2008, 697-724. magiran.com/p590460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال