ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی، حسن اکبرپور، قربان محمد آنه قره چه، (1387). مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1(1)، 57. magiran.com/p590868
M. Yaghbani, J. Mohammadzadeh, (2009). Review on physico-chemical properties and application potential of starch from some potato varieties in Golestan province, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 1(1), 57. magiran.com/p590868
آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی، حسن اکبرپور، قربان محمد آنه قره چه، مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان. نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1387؛ 1(1): 57. magiran.com/p590868
M. Yaghbani, J. Mohammadzadeh, Review on physico-chemical properties and application potential of starch from some potato varieties in Golestan province, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2009; 1(1): 57. magiran.com/p590868
آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی، حسن اکبرپور، قربان محمد آنه قره چه، "مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان"، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 1، شماره 1 (1387): 57. magiran.com/p590868
M. Yaghbani, J. Mohammadzadeh, "Review on physico-chemical properties and application potential of starch from some potato varieties in Golestan province", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources 1, no.1 (2009): 57. magiran.com/p590868
آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی، حسن اکبرپور، قربان محمد آنه قره چه، (1387). 'مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان'، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1(1)، صص.57. magiran.com/p590868
M. Yaghbani, J. Mohammadzadeh, (2009). 'Review on physico-chemical properties and application potential of starch from some potato varieties in Golestan province', Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 1(1), pp.57. magiran.com/p590868
آشورمحمد قره باش؛ مسعود احمدی؛ حسن اکبرپور؛ قربان محمد آنه قره چه. "مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان". نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1 ،1 ، 1387، 57. magiran.com/p590868
M. Yaghbani; J. Mohammadzadeh. "Review on physico-chemical properties and application potential of starch from some potato varieties in Golestan province", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 1, 1, 2009, 57. magiran.com/p590868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال