ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید قفقازی، سید تقی اخوان نیاکی، (1387). طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایندهای چند متغیره - چند مرحله یی، مجله شریف، 24(45)، 47. magiran.com/p594918
Syed Taqi Akhvannyaky, (2009). Design a fuzzy neural network for multivariate quality control process - a Mrhlhyy, Sharif, 24(45), 47. magiran.com/p594918
سعید قفقازی، سید تقی اخوان نیاکی، طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایندهای چند متغیره - چند مرحله یی. مجله شریف، 1387؛ 24(45): 47. magiran.com/p594918
Syed Taqi Akhvannyaky, Design a fuzzy neural network for multivariate quality control process - a Mrhlhyy, Sharif, 2009; 24(45): 47. magiran.com/p594918
سعید قفقازی، سید تقی اخوان نیاکی، "طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایندهای چند متغیره - چند مرحله یی"، مجله شریف 24، شماره 45 (1387): 47. magiran.com/p594918
Syed Taqi Akhvannyaky, "Design a fuzzy neural network for multivariate quality control process - a Mrhlhyy", Sharif 24, no.45 (2009): 47. magiran.com/p594918
سعید قفقازی، سید تقی اخوان نیاکی، (1387). 'طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایندهای چند متغیره - چند مرحله یی'، مجله شریف، 24(45)، صص.47. magiran.com/p594918
Syed Taqi Akhvannyaky, (2009). 'Design a fuzzy neural network for multivariate quality control process - a Mrhlhyy', Sharif, 24(45), pp.47. magiran.com/p594918
سعید قفقازی؛ سید تقی اخوان نیاکی. "طراحی یک شبکه ی عصبی فازی برای کنترل کیفیت فرایندهای چند متغیره - چند مرحله یی". مجله شریف، 24 ،45 ، 1387، 47. magiran.com/p594918
Syed Taqi Akhvannyaky. "Design a fuzzy neural network for multivariate quality control process - a Mrhlhyy", Sharif, 24, 45, 2009, 47. magiran.com/p594918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال