ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارژنگ فلاح دوست، زهره خلیلک، پیمان مهرورزفر، بهاره عسگرتوران، (1387). مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک، مجله دانشکده دندانپزشکی، 26(3)، 319. magiran.com/p599434
Dr. Arjang Fallahdoost , Dr. Zohre Khalilak, Dr. Peyman Mehrvarzfar, Dr. Bahareh Asgar Tooran, (2009). An in vitro comparative study of film thickness of five root canal sealers, Journal of Dental School, 26(3), 319. magiran.com/p599434
ارژنگ فلاح دوست، زهره خلیلک، پیمان مهرورزفر، بهاره عسگرتوران، مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1387؛ 26(3): 319. magiran.com/p599434
Dr. Arjang Fallahdoost , Dr. Zohre Khalilak, Dr. Peyman Mehrvarzfar, Dr. Bahareh Asgar Tooran, An in vitro comparative study of film thickness of five root canal sealers, Journal of Dental School, 2009; 26(3): 319. magiran.com/p599434
ارژنگ فلاح دوست، زهره خلیلک، پیمان مهرورزفر، بهاره عسگرتوران، "مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک"، مجله دانشکده دندانپزشکی 26، شماره 3 (1387): 319. magiran.com/p599434
Dr. Arjang Fallahdoost , Dr. Zohre Khalilak, Dr. Peyman Mehrvarzfar, Dr. Bahareh Asgar Tooran, "An in vitro comparative study of film thickness of five root canal sealers", Journal of Dental School 26, no.3 (2009): 319. magiran.com/p599434
ارژنگ فلاح دوست، زهره خلیلک، پیمان مهرورزفر، بهاره عسگرتوران، (1387). 'مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 26(3)، صص.319. magiran.com/p599434
Dr. Arjang Fallahdoost , Dr. Zohre Khalilak, Dr. Peyman Mehrvarzfar, Dr. Bahareh Asgar Tooran, (2009). 'An in vitro comparative study of film thickness of five root canal sealers', Journal of Dental School, 26(3), pp.319. magiran.com/p599434
ارژنگ فلاح دوست؛ زهره خلیلک؛ پیمان مهرورزفر؛ بهاره عسگرتوران. "مقایسه آزمایشگاهی ضخامت لایه ای پنج سیلر اندودنتیک". مجله دانشکده دندانپزشکی، 26 ،3 ، 1387، 319. magiran.com/p599434
Dr. Arjang Fallahdoost ; Dr. Zohre Khalilak; Dr. Peyman Mehrvarzfar; Dr. Bahareh Asgar Tooran. "An in vitro comparative study of film thickness of five root canal sealers", Journal of Dental School, 26, 3, 2009, 319. magiran.com/p599434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال