ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر بهزاد برزگر، (1387). بررسی تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24(4)، 499-505. magiran.com/p601178
A.B. Barzgar, (2008). The effects of some environmental stress stimulation of germination on Hyssop (Hyssopus officinalis L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 24(4), 499-505. magiran.com/p601178
امیر بهزاد برزگر، بررسی تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1387؛ 24(4): 499-505. magiran.com/p601178
A.B. Barzgar, The effects of some environmental stress stimulation of germination on Hyssop (Hyssopus officinalis L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2008; 24(4): 499-505. magiran.com/p601178
امیر بهزاد برزگر، "بررسی تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 24، شماره 4 (1387): 499-505. magiran.com/p601178
A.B. Barzgar, "The effects of some environmental stress stimulation of germination on Hyssop (Hyssopus officinalis L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 24, no.4 (2008): 499-505. magiran.com/p601178
امیر بهزاد برزگر، (1387). 'بررسی تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24(4)، صص.499-505. magiran.com/p601178
A.B. Barzgar, (2008). 'The effects of some environmental stress stimulation of germination on Hyssop (Hyssopus officinalis L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 24(4), pp.499-505. magiran.com/p601178
امیر بهزاد برزگر. "بررسی تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24 ،4 ، 1387، 499-505. magiran.com/p601178
A.B. Barzgar. "The effects of some environmental stress stimulation of germination on Hyssop (Hyssopus officinalis L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 24, 4, 2008, 499-505. magiran.com/p601178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال