ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه ذاکری مقدم، شیوا سادات بصام پور، اسدالله رجب، سقراط فقیه زاده، مریم نثاری، (1387). تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم غذایی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دوم، فصلنامه حیات، 14(2)، 63. magiran.com/p601299
M. Zakerimoghadam, Sh Bassampour, A. Rjab, S. Faghihzadeh, M. Nesari, (2008). Effect of Nurse-led Telephone Follow ups (Tele-Nursing) on Diet Adherence among Type 2 Diabetic Patients, Hayat, 14(2), 63. magiran.com/p601299
معصومه ذاکری مقدم، شیوا سادات بصام پور، اسدالله رجب، سقراط فقیه زاده، مریم نثاری، تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم غذایی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دوم. فصلنامه حیات، 1387؛ 14(2): 63. magiran.com/p601299
M. Zakerimoghadam, Sh Bassampour, A. Rjab, S. Faghihzadeh, M. Nesari, Effect of Nurse-led Telephone Follow ups (Tele-Nursing) on Diet Adherence among Type 2 Diabetic Patients, Hayat, 2008; 14(2): 63. magiran.com/p601299
معصومه ذاکری مقدم، شیوا سادات بصام پور، اسدالله رجب، سقراط فقیه زاده، مریم نثاری، "تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم غذایی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دوم"، فصلنامه حیات 14، شماره 2 (1387): 63. magiran.com/p601299
M. Zakerimoghadam, Sh Bassampour, A. Rjab, S. Faghihzadeh, M. Nesari, "Effect of Nurse-led Telephone Follow ups (Tele-Nursing) on Diet Adherence among Type 2 Diabetic Patients", Hayat 14, no.2 (2008): 63. magiran.com/p601299
معصومه ذاکری مقدم، شیوا سادات بصام پور، اسدالله رجب، سقراط فقیه زاده، مریم نثاری، (1387). 'تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم غذایی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دوم'، فصلنامه حیات، 14(2)، صص.63. magiran.com/p601299
M. Zakerimoghadam, Sh Bassampour, A. Rjab, S. Faghihzadeh, M. Nesari, (2008). 'Effect of Nurse-led Telephone Follow ups (Tele-Nursing) on Diet Adherence among Type 2 Diabetic Patients', Hayat, 14(2), pp.63. magiran.com/p601299
معصومه ذاکری مقدم؛ شیوا سادات بصام پور؛ اسدالله رجب؛ سقراط فقیه زاده؛ مریم نثاری. "تاثیر پی گیری تلفنی توسط پرستار (تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم غذایی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع دوم". فصلنامه حیات، 14 ،2 ، 1387، 63. magiran.com/p601299
M. Zakerimoghadam; Sh Bassampour; A. Rjab; S. Faghihzadeh; M. Nesari. "Effect of Nurse-led Telephone Follow ups (Tele-Nursing) on Diet Adherence among Type 2 Diabetic Patients", Hayat, 14, 2, 2008, 63. magiran.com/p601299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال