ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید باقری، محمدکاظم رحمان ستایش، (1388). کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری، فصلنامه علوم حدیث، 13(3)، 111. magiran.com/p605201
Hamid Baqeri, Mohammad Kazem Rahman Setyesh, (2009). The Sunni Hadith Functions in the Shii Sources Based on Exegetical Hadiths, Hadith Sciences, 13(3), 111. magiran.com/p605201
حمید باقری، محمدکاظم رحمان ستایش، کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری. فصلنامه علوم حدیث، 1388؛ 13(3): 111. magiran.com/p605201
Hamid Baqeri, Mohammad Kazem Rahman Setyesh, The Sunni Hadith Functions in the Shii Sources Based on Exegetical Hadiths, Hadith Sciences, 2009; 13(3): 111. magiran.com/p605201
حمید باقری، محمدکاظم رحمان ستایش، "کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری"، فصلنامه علوم حدیث 13، شماره 3 (1388): 111. magiran.com/p605201
Hamid Baqeri, Mohammad Kazem Rahman Setyesh, "The Sunni Hadith Functions in the Shii Sources Based on Exegetical Hadiths", Hadith Sciences 13, no.3 (2009): 111. magiran.com/p605201
حمید باقری، محمدکاظم رحمان ستایش، (1388). 'کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری'، فصلنامه علوم حدیث، 13(3)، صص.111. magiran.com/p605201
Hamid Baqeri, Mohammad Kazem Rahman Setyesh, (2009). 'The Sunni Hadith Functions in the Shii Sources Based on Exegetical Hadiths', Hadith Sciences, 13(3), pp.111. magiran.com/p605201
حمید باقری؛ محمدکاظم رحمان ستایش. "کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری". فصلنامه علوم حدیث، 13 ،3 ، 1388، 111. magiran.com/p605201
Hamid Baqeri; Mohammad Kazem Rahman Setyesh. "The Sunni Hadith Functions in the Shii Sources Based on Exegetical Hadiths", Hadith Sciences, 13, 3, 2009, 111. magiran.com/p605201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال