ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه جبرئیلی، کبری رضایی، حسین مطوریان پور، لیلا مرادی، محمد هادی مشکات، محمد جواد طراحی، (1386). تاثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول، فصلنامه یافته، 9(3)، 73. magiran.com/p609461
Jebraili R., Rezaei K., Matourianpour H., Moradi L., Meshkaat Mh, Tarrahi Mj, (2007). The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment, Yafteh, 9(3), 73. magiran.com/p609461
رقیه جبرئیلی، کبری رضایی، حسین مطوریان پور، لیلا مرادی، محمد هادی مشکات، محمد جواد طراحی، تاثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول. فصلنامه یافته، 1386؛ 9(3): 73. magiran.com/p609461
Jebraili R., Rezaei K., Matourianpour H., Moradi L., Meshkaat Mh, Tarrahi Mj, The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment, Yafteh, 2007; 9(3): 73. magiran.com/p609461
رقیه جبرئیلی، کبری رضایی، حسین مطوریان پور، لیلا مرادی، محمد هادی مشکات، محمد جواد طراحی، "تاثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول"، فصلنامه یافته 9، شماره 3 (1386): 73. magiran.com/p609461
Jebraili R., Rezaei K., Matourianpour H., Moradi L., Meshkaat Mh, Tarrahi Mj, "The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment", Yafteh 9, no.3 (2007): 73. magiran.com/p609461
رقیه جبرئیلی، کبری رضایی، حسین مطوریان پور، لیلا مرادی، محمد هادی مشکات، محمد جواد طراحی، (1386). 'تاثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول'، فصلنامه یافته، 9(3)، صص.73. magiran.com/p609461
Jebraili R., Rezaei K., Matourianpour H., Moradi L., Meshkaat Mh, Tarrahi Mj, (2007). 'The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment', Yafteh, 9(3), pp.73. magiran.com/p609461
رقیه جبرئیلی؛ کبری رضایی؛ حسین مطوریان پور؛ لیلا مرادی؛ محمد هادی مشکات؛ محمد جواد طراحی. "تاثیر گیاهان میخک، سیاه دانه و بید مجنون بر زگیل و مقایسه ی آن با درمان های معمول". فصلنامه یافته، 9 ،3 ، 1386، 73. magiran.com/p609461
Jebraili R.; Rezaei K.; Matourianpour H.; Moradi L.; Meshkaat Mh; Tarrahi Mj. "The Effect of Clove Bud, Nigella, Salix Alba and Olive Oil on Wart Treatment in Comparison with Conventional Treatment", Yafteh, 9, 3, 2007, 73. magiran.com/p609461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال