ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید بهار، محمد کفاشیان، (1388). شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800، مجله شریف، 24(46)، 3. magiran.com/p617205
Omid Bahar, (2009). Real accelerograms and response spectra based on the fictitious spectrum Third Edition Standard Plan 2800, Sharif, 24(46), 3. magiran.com/p617205
امید بهار، محمد کفاشیان، شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800. مجله شریف، 1388؛ 24(46): 3. magiran.com/p617205
Omid Bahar, Real accelerograms and response spectra based on the fictitious spectrum Third Edition Standard Plan 2800, Sharif, 2009; 24(46): 3. magiran.com/p617205
امید بهار، محمد کفاشیان، "شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800"، مجله شریف 24، شماره 46 (1388): 3. magiran.com/p617205
Omid Bahar, "Real accelerograms and response spectra based on the fictitious spectrum Third Edition Standard Plan 2800", Sharif 24, no.46 (2009): 3. magiran.com/p617205
امید بهار، محمد کفاشیان، (1388). 'شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800'، مجله شریف، 24(46)، صص.3. magiran.com/p617205
Omid Bahar, (2009). 'Real accelerograms and response spectra based on the fictitious spectrum Third Edition Standard Plan 2800', Sharif, 24(46), pp.3. magiran.com/p617205
امید بهار؛ محمد کفاشیان. "شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800". مجله شریف، 24 ،46 ، 1388، 3. magiran.com/p617205
Omid Bahar. "Real accelerograms and response spectra based on the fictitious spectrum Third Edition Standard Plan 2800", Sharif, 24, 46, 2009, 3. magiran.com/p617205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال