ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سلطانی، احمد شرفی، مجتبی دهقان منشادی، (1388). بررسی میدان سرعت حول یکترکیب بال - کانارد با استفاده از روش های تجربی و شبکه ی عصبی، مجله شریف، 24(46)، 135. magiran.com/p617225
Ahmad Sharafi, (2009). Combination of velocity field around a wing Kanard using experimental methods and neural network, Sharif, 24(46), 135. magiran.com/p617225
محمدرضا سلطانی، احمد شرفی، مجتبی دهقان منشادی، بررسی میدان سرعت حول یکترکیب بال - کانارد با استفاده از روش های تجربی و شبکه ی عصبی. مجله شریف، 1388؛ 24(46): 135. magiran.com/p617225
Ahmad Sharafi, Combination of velocity field around a wing Kanard using experimental methods and neural network, Sharif, 2009; 24(46): 135. magiran.com/p617225
محمدرضا سلطانی، احمد شرفی، مجتبی دهقان منشادی، "بررسی میدان سرعت حول یکترکیب بال - کانارد با استفاده از روش های تجربی و شبکه ی عصبی"، مجله شریف 24، شماره 46 (1388): 135. magiran.com/p617225
Ahmad Sharafi, "Combination of velocity field around a wing Kanard using experimental methods and neural network", Sharif 24, no.46 (2009): 135. magiran.com/p617225
محمدرضا سلطانی، احمد شرفی، مجتبی دهقان منشادی، (1388). 'بررسی میدان سرعت حول یکترکیب بال - کانارد با استفاده از روش های تجربی و شبکه ی عصبی'، مجله شریف، 24(46)، صص.135. magiran.com/p617225
Ahmad Sharafi, (2009). 'Combination of velocity field around a wing Kanard using experimental methods and neural network', Sharif, 24(46), pp.135. magiran.com/p617225
محمدرضا سلطانی؛ احمد شرفی؛ مجتبی دهقان منشادی. "بررسی میدان سرعت حول یکترکیب بال - کانارد با استفاده از روش های تجربی و شبکه ی عصبی". مجله شریف، 24 ،46 ، 1388، 135. magiran.com/p617225
Ahmad Sharafi. "Combination of velocity field around a wing Kanard using experimental methods and neural network", Sharif, 24, 46, 2009, 135. magiran.com/p617225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال