ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکترلیلا سادات اسدی، (1388). حق کودک بر هویت، نشریه فقه و حقوق خانواده، 13(49)، 26. magiran.com/p622783
Dr. Leila Sadat Assadi, (2009). Children's Rights on Identity, Family Law and Jurisprudence, 13(49), 26. magiran.com/p622783
دکترلیلا سادات اسدی، حق کودک بر هویت. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1388؛ 13(49): 26. magiran.com/p622783
Dr. Leila Sadat Assadi, Children's Rights on Identity, Family Law and Jurisprudence, 2009; 13(49): 26. magiran.com/p622783
دکترلیلا سادات اسدی، "حق کودک بر هویت"، نشریه فقه و حقوق خانواده 13، شماره 49 (1388): 26. magiran.com/p622783
Dr. Leila Sadat Assadi, "Children's Rights on Identity", Family Law and Jurisprudence 13, no.49 (2009): 26. magiran.com/p622783
دکترلیلا سادات اسدی، (1388). 'حق کودک بر هویت'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 13(49)، صص.26. magiran.com/p622783
Dr. Leila Sadat Assadi, (2009). 'Children's Rights on Identity', Family Law and Jurisprudence, 13(49), pp.26. magiran.com/p622783
دکترلیلا سادات اسدی. "حق کودک بر هویت". نشریه فقه و حقوق خانواده، 13 ،49 ، 1388، 26. magiran.com/p622783
Dr. Leila Sadat Assadi. "Children's Rights on Identity", Family Law and Jurisprudence, 13, 49, 2009, 26. magiran.com/p622783
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال