ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر نوروززاده، کمال خادم وطن، فریبرز حق پرست، ابراهیم افتخار، (1387). وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، 231-236. magiran.com/p623596
K. Khadem Vatan, F. Haghparast, E. Eftekhar, J. Noroz Zadeh, (2008). Pro oxidant and antioxidant status in patients with coronary artery disease proven angiographic ally, Hormozgan Medical Journal, 12(4), 231-236. magiran.com/p623596
جعفر نوروززاده، کمال خادم وطن، فریبرز حق پرست، ابراهیم افتخار، وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی. مجله پزشکی هرمزگان، 1387؛ 12(4): 231-236. magiran.com/p623596
K. Khadem Vatan, F. Haghparast, E. Eftekhar, J. Noroz Zadeh, Pro oxidant and antioxidant status in patients with coronary artery disease proven angiographic ally, Hormozgan Medical Journal, 2008; 12(4): 231-236. magiran.com/p623596
جعفر نوروززاده، کمال خادم وطن، فریبرز حق پرست، ابراهیم افتخار، "وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی"، مجله پزشکی هرمزگان 12، شماره 4 (1387): 231-236. magiran.com/p623596
K. Khadem Vatan, F. Haghparast, E. Eftekhar, J. Noroz Zadeh, "Pro oxidant and antioxidant status in patients with coronary artery disease proven angiographic ally", Hormozgan Medical Journal 12, no.4 (2008): 231-236. magiran.com/p623596
جعفر نوروززاده، کمال خادم وطن، فریبرز حق پرست، ابراهیم افتخار، (1387). 'وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی'، مجله پزشکی هرمزگان، 12(4)، صص.231-236. magiran.com/p623596
K. Khadem Vatan, F. Haghparast, E. Eftekhar, J. Noroz Zadeh, (2008). 'Pro oxidant and antioxidant status in patients with coronary artery disease proven angiographic ally', Hormozgan Medical Journal, 12(4), pp.231-236. magiran.com/p623596
جعفر نوروززاده؛ کمال خادم وطن؛ فریبرز حق پرست؛ ابراهیم افتخار. "وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی". مجله پزشکی هرمزگان، 12 ،4 ، 1387، 231-236. magiran.com/p623596
K. Khadem Vatan; F. Haghparast; E. Eftekhar; J. Noroz Zadeh. "Pro oxidant and antioxidant status in patients with coronary artery disease proven angiographic ally", Hormozgan Medical Journal, 12, 4, 2008, 231-236. magiran.com/p623596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال